Notater 2011/20

Dokumentasjonsrapport

Reise- og ferieundersøkelsen 2010

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å sikre datainnsamling for annen offisiell statistikk. Det betyr at Reise- og ferieundersøkelsen også dreier seg om andre temaer enn reise og ferie. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang.

I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. De fire kvartalene presenteres hver for seg.

Den viktigste årsaken til frafall er at personene ikke ønsker å delta eller at vi ikke klarer å komme i kontakt med dem. Det varierer noe mellom kvartalene hvilken av disse årsakene som er viktigst. Kvinner har noe høyere svarvillighet enn menn, men likevel er kjønnsforskjellene av ubetydelig grad. Det er personer i alderen 45– 66 år som hyppigst deltar i undersøkelsen. Generelt deltar de eldre noe mer enn de yngre i utvalget. Svarprosenten mellom landsdelene varierer i alle kvartalene, og det ser ikke ut til å være et entydig mønster. Når det gjelder utdannelsesnivå, finner vi et tydelig skille. Jo høyere utdannelsesnivå, desto høyere svarvillighet.

Frafallet har introdusert noen avvik mellom brutto- og nettoutvalg når det gjelder alder og utdannelse. De med høy utdannelse er overrepresentert i utvalget, mens personer med lav eller ukjent utdannelse er underrepresentert. Vi finner også noen avvik for alder, og de yngre i utvalget er i mindre grad representert i nettoutvalget enn personer i alderen 45–66 år.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2010. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Hilde Eirin Pedersen, Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2011/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8122-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8121-1

Antall sider

195 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt