Økt transportarbeid

Publisert:

Det innenlandske transportarbeidet økte med 5,9 prosent i 3. kvartal 2017 sammenliknet med 3. kvartal i 2016. Tilsvarende var det en økning på 9,4 prosent i transportarbeidet i forbindelse med kjøring til og fra utlandet.

Det samlede transportarbeidet innenlands med norskregistrerte lastebiler utgjorde 4,9 milliarder tonnkilometer i 3. kvartal i fjor, mens transportarbeidet ved import og eksport utgjorde 0,6 milliarder.

Mindre gods

Det ble fraktet 67,8 millioner tonn gods med norskregistrerte lastebiler i 3. kvartal i fjor. Dette er en nedgang på 2,6 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2016. Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn gikk opp fra 66 til 72 kilometer fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Dette forklarer hvorfor transportarbeidet økte samtidig som transportert godsmengde gikk noe ned. For norskregistrerte biler i utenlandstransport økte transportert godsmengde med 3,9 prosent i denne perioden, og utgjorde 1,2 millioner tonn.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Tre av fire kilometer med leietransport

Av et totalt transportarbeid innenlands på 4,9 milliarder tonnkilometer i 3. kvartal 2017 stod leiebiltransporten for 76,4 prosent, tilsvarende 3,7 milliarder tonnkilometer. Videre fraktet leiebiltransportørene 67 prosent av godsmengden og stod for 69 prosent av samlede kjørte kilometer.

Hver tredje kilometer med tom bil

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands var på 469 millioner kilometer med og uten last i 3. kvartal 2017. Dette er en liten økning sammenliknet med 3. kvartal i 2016. 137 millioner kilometer ble kjørt uten last. Dette gir en tomkjøringsandel på 29,3 prosent, en svak økning sammenliknet med 3. kvartal året før da andelen var 28,8 prosent. Tomkjøringsandelen på utenlandsturene var mindre, og lå på nesten 21 prosent i 3. kvartal i fjor.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
3. kvartal 2008 119.7 351.6
3. kvartal 2009 118.5 309.6
3. kvartal 2010 120.9 338.0
3. kvartal 2011 105.6 334.5
3. kvartal 2012 127.4 322.8
3. kvartal 2013 121.5 355.8
3. kvartal 2014 134.7 358.4
3. kvartal 2015 121.5 370.1
3. kvartal 2016 134.5 331.9
3. kvartal 2017 137.3 331.6

Massetransport dominerer

Norske lastebiler fraktet nesten 41,3 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 3. kvartal 2017. Dette er en reduksjon i massetransporten  på 2,4 prosent fra 3. kvartal 2016. Massetransporten er det dominerende vareslaget innenlands, og stod for hele 61 prosent av all transportert mengde med norske lastebiler. Stykkgods og andre varer dominerer transportarbeidet fordi dette godset i gjennomsnitt transporteres lengre. Andelen var 27 prosent i 3. kvartal i 2017.

Transport som kjører grus, sand, jord og lignende

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variabler, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 3. kvartal 2017

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter6.2% 4.2
Nærings- og nytelsesmidler 6.9% 4.7
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel)12.3% 8.3
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 61.0% 41.3
Andre bearbeidete varer og stykkgods 13.6% 9.2

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 3. kvartal 2017

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 10.4% 508.0
Nærings- og nytelsesmidler 20.2% 984.5
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 14.7% 715.3
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 27.3% 1333.5
Andre bearbeidete varer og stykkgods 27.4% 1335.7

Kontakt