Mer gods fraktet på sjøen

Publisert:

Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent.

I alt ble noe over 215 millioner tonn gods lastet og losset i norske havner i 2018. Rundt to tredeler av godset var på vei til eller fra en utenlandsk havn, mens en tredel ble fraktet innenriks i Norge eller til/fra norsk kontinentalsokkel, viser statistikken godstransport på kysten.

Figur 1. Godsmengde lastet og losset i norske havner (millioner tonn)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uspesifisert 5.4 6.5 4.9 10.5 3.4 2.3
Utenriks 122.0 116.4 128.7 126.6 134.3 139.9
Innenriks, inkludert til/fra norsk sokkel 73.0 72.0 72.1 63.3 73.0 73.2

De siste fem årene har utenlandsvolumet av gods over norske havner økt med nærmere 15 prosent. Innenriksvolumet har derimot vært tilnærmet uendret.

Mest tørrbulk over norske havner

Nærmere 49 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner i 2018 ble fraktet som tørrbulk, mens 40 prosent av godset ble fraktet som våtbulk. Av dette utgjorde utskiping av våtbulk og tørrbulk til utenlandske havner, i hovedsak råolje, petroleumsprodukter, malm og mineralråstoffer, mer enn halvparten av volumet.

Annet stykkgods utgjorde 7 prosent av det samlede godset over norske havner i 2018. Gods fraktet i containere eller på mobile fraktenheter utgjorde kun henholdsvis 3 prosent og 1,5 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner.

Figur 2. Godsmengde lastet og losset i norske havner, etter lastetype. 2018

2018 (prosent)
Våt bulk 39.7% 39.7
Tørr bulk 48.6 % 48.6
Containere 3.1 % 3.1
Mobile fraktenheter 1.5 % 1.5
Annet stykkgods 7.1 % 7.1

 

Bergen og Omland var størst

Havneanleggene i Bergen og Omland sto alene for mer enn 20 prosent av den samlede godsmengden i 2018, hovedsakelig som følge av lasting av råolje og petroleumsprodukter til utlandet.

Til sammenligning bidro utskiping av malm til at Narvik sto for like under 10 prosent av den samlede lastingen og lossingen i 2018. Deretter fulgte havneanleggene som rapporterer under Porsgrunn, Haugesund og Tønsberg med rundt 5 prosent av godsmengden over norske havner hver.

Kontakt