Flere utenlandskeide skip i handelsflåten

Publisert:

Ved utgangen av 2020 var det i alt 1571 fartøy i den norske handelsflåten, en økning på nær 4 prosent fra året før. Utenlandskeide skip sto for to tredeler av denne økningen.

Tall fra statistikken handelsflåten viser at antallet fartøy i den norskregistrerte handelsflåten har økt med 12 prosent de siste ti årene. Blant de 1571 fartøyene i handelsflåten som var registrert i skipsregistrene NOR og NIS i 2020, var 1377 skip norskeide. Økningen det siste året var det imidlertid utenlandske eiere som sto for mye av. Den norskregistrerte handelsflåten økte med 57 skip fra 2019 til 2020. Av disse var 37 utenlandskeide skip registrert i NIS.

Figur 1. Handelsflåten siste tre år, etter skipstyper

2018 2019 2020
Tank 232 248 265
Bulk 188 214 225
Stykkgods 304 314 325
Passasjer 434 451 470
Offshore 242 240 238
Spesialfartøy 48 47 48

Passasjerskipene utgjør den største fartøygruppen i handelsflåten og økte fra 451 fartøy i 2019 til 470 fartøy ved utgangen av 2020. Nesten alle passasjerskipene i handelsflåten er norskeide og registrert i NOR. Antallet tankskip i handelsflåten økte fra 248 fartøy i 2019 til 265 fartøy i 2020.

Stadig større skip

Den samlede størrelsen på skipene i handelsflåten målt i bruttotonn har økt med rundt 24 prosent de siste ti årene som følge av flere og større skip.

Bruttotonnasjen i handelsflåten økte fra i underkant av 16 millioner bruttotonn i 2011 til i overkant av 19 millioner bruttotonn i 2020. Økningen de siste ti årene skyldes i all hovedsak økt størrelse på både norsk- og utenlandskeide skip registrert i NIS. Det siste året sto imidlertid de utenlandskeide NIS-skipene for 72 prosent av den økte bruttotonnasjen.

Figur 2. Tonnasje i norsk handelsflåte siste ti år

NOR NIS - Norskeid NIS - Utenlandskeid
2011 1996 10062 3528
2012 2096 10223 3378
2013 2038 10848 3110
2014 2003 10174 2987
2015 2004 10579 3075
2016 1982 11479 2943
2017 1980 11769 3042
2018 1826 11242 3817
2019 1901 11839 4276
2020 2016 12075 5168

Gjennomsnittsstørrelsen på et skip i handelsflåten har økt med 10 prosent de siste ti årene, fra rundt 11 100 bruttotonn i 2011 til rundt 12 300 bruttotonn i 2020.

Kontakt