Flere reiste kollektivt

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 2,9 millioner flere reisende i 3. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Det ble i alt foretatt nærmere 154 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

Foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det var en økning i antall kollektivreiser på 1,9 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Busstransport stod for det meste av denne økningen, med 3,5 prosent flere reisende enn i samme kvartal året før. Båt, sporvei, forstadsbane og jernbane hadde til sammen en nedgang i passasjertallet på 0,2 prosent, eller 118 000 reiser, sammenlignet med 3. kvartal 2018.

De foreløpige kvartalstallene viser at det til og med september i 2019 ble foretatt 7,3 millioner flere kollektivreiser enn i de tre første kvartalene i 2018. Det er en økning på 1,5 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. kvartal 115 119 116 111 128 130 140 142 143 153 151 161 173 175 185
2. kvartal 108 104 101 109 114 118 124 129 139 138 141 151 157 172 166
3. kvartal 99 97 101 109 107 112 117 122 125 133 135 145 149 151 154
4. kvartal 117 114 123 126 124 135 135 141 148 148 151 159 184 185

Økte billettinntekter

De samlede billettinntektene i 3. kvartal 2019 var på 3,9 milliarder kroner, en økning på 92 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Bussreiser bidro mest også til denne økningen. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 var billettinntektene for bussreiser 5,2 prosent høyere i 3. kvartal i år.

Omlegging til automatisk passasjertelling

I de største byene kan samme billett/reisebevis brukes på flere transportmiddel uten at påstigningen blir registrert. Dette gjelder særlig periodebilletter som ikke må registreres mer enn en gang. Dette har ført til flere ulike modeller og metoder for beregning av passasjertall. Flere fylker, som Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag, har de siste årene faset inn bruk av data fra automatisk telleutstyr på buss, T-bane og trikk. Overgangen til automatiske tellinger er forventet å gi bedre og mer konsistente passasjertall i kollektivstatistikken over tid, men disse tallene vil ikke alltid være direkte sammenlignbare med beregningene som er gjort for tidligere perioder.

Kontakt