Åtte av ti reiser med bil

Publisert:

Nær 5,8 milliarder passasjerer ble fraktet innenlands i Norge i 2017. Det aller meste av denne transporten ble gjennomført på norske veier.

Veksten i persontransporten innenlands fortsatte i 2017. Målt i personkilometer økte transporten med båt, fly, på skinner og på veiene med 1,7 prosent fra 2016 til 2017, viser statistikken Innenlandske transportytelser.

Veitransporten sto for nærmere 87 prosent av det samlede persontransportarbeidet innenlands i 2017, og denne andelen har vært stabil de siste årene. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Deretter fulgte lufttransport med 7 prosent og jernbane og annen skinnegående transport med 5 prosent. Sjøtransporten stod for beskjedne 1 prosent av det samlede persontransportarbeidet.

1 Målt i personkilometer.

Figur 1. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. 2017. Prosent.

2017
Sjøtransport 1 % 1.0
Jernbanetransport mv. 5 % 5.0
Veitransport 87 % 87.00
Lufttransport 7 % 7.0

Flere reiser kollektivt og flere bruker bil

Relativt sett er det den skinnegående transporten som har opplevd den største veksten i antall passasjerer siden 2010, ikke minst som en følge av veksten i kollektivtransport med forstadsbaner og sporveier de siste årene.

Fra 2016 til 2017 økte antall passasjerer fraktet med jernbane og annen skinnegående transport med 4,1 prosent, samtidig som antall passasjerer fraktet på veiene økte med 2,5 prosent. Antall passasjerer fraktet med båt økte med 1,9 prosent i samme periode, mens lufttransporten av passasjerer mellom norske flyplasser holdt seg på samme nivå som året før.

1 Målt i antall passasjerer.

Figur 2. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. 2016. Prosent

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jernbanetransport mv. 100 107 110 115 120 127 134 139
Sjøtransport 100 106 108 106 108 112 112 114
Veitransport 100 102 103 105 108 110 111 114
Lufttransport 100 108 108 108 117 108 108 108

I hele tall var det imidlertid personbilene som sto for mye av økningen i antall passasjerer innenlands i 2017. Fra 2016 til 2017 økte personbilbruken med 88 millioner personer, et tall som inkluderer både førere og passasjerer i bilene. I alt utgjorde antall personer som reiste med bil, noe over 80 prosent av alle innenlandske passasjerer i 2017.

Siden 2010 har antall innenlandske reisende økt med 14 prosent, eller nær 740 millioner passasjerer totalt. Økt bruk av personbil sto for rundt 500 millioner av disse passasjerene, mens antall passasjerer fraktet med buss økte med 84 millioner i samme periode og antall passasjerer fraktet med jernbane og annen skinnegående transport økte med 72 millioner. Til sammenligning økte folkemengden i Norge i denne perioden med 9 prosent, eller rundt 440 000 personer.

Mest gods fraktet med lastebil og båt

I alt ble det fraktet 346 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2017. Merk at transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet er holdt utenfor. Det aller meste av godstransporten innenlands gikk på veiene eller langs kysten.

I 2017 sto veitransporten for 48 prosent av godstransportarbeidet innenlands målt i tonnkilometer, mens sjøtransporten langs kysten sto for 47 prosent og jernbanetransporten 5 prosent. Lufttransportens andel av godstransporten innenlands er svært liten.

1 Målt i tonnkilometer.

2  Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 3. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². 2017. Prosent

2017
Sjøtransport 47% 47
Jernbanetransport 5% 5
Veitransport 48% 48
Lufttransport 0% 0

Sammenlignet med persontransporten varierer de ulike transportformenes andeler av godstransportarbeidet noe mer fra år til år. Fra 2016 til 2017 økte godstransportarbeidet til sjøs med 3,6 prosent, mens veitransportarbeidet økte med 2 prosent. Tallene for jernbanetransport viser en liten nedgang i samme periode. I denne artikkelen inkluderer tallene for godstransport kabotasjetransport.

Utvidede tall for flypassasjerer

For å sikre best mulig samsvar mellom de ulike transportformene har tallene for lufttransport ved denne publiseringen blitt endret til å inkludere passasjerer som fraktes mellom norske flyplasser som første eller siste del av en utenlandsreise. Disse flypassasjerene var tidligere ikke med i statistikken over innenlandsk transport. Tidsseriene for persontransport med fly er samtidig blitt oppdatert med slike flypassasjerer tilbake til og med 2007.

 

Kontakt