10,5 millioner flere kollektivreiser

Publisert:

Totalt ble det foretatt 185 millioner reiser med buss, båt, sporvei og forstadsbane og jernbane i det første kvartalet i 2019. Det er en økning på 6,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018.

Foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport viser viser at veksten i antall reiser med kollektive transportmidler fortsetter. Alle de fire formene for transport i denne statistikken hadde en passasjerøkning fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Båttransporten hadde den største prosentvise økningen, mens busstransporten, som frakter majoriteten av passasjerene, sto for den største veksten i antall reiser.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981 174635 185208
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 156908 172420
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840 151134
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158663 183801 184880

Økte billettinntekter

Samlede billettinntekter i 1. kvartal 2019 var 3,65 milliarder kroner, en økning på 250 millioner kroner fra 1. kvartal 2018. I denne perioden økte inntektene fra busstransporten mest, med 9,9 prosent.

Omlegging til automatisk passasjertelling

I de største byene kan samme billett/reisebevis brukes på flere transportmiddel uten at påstigningen blir registrert. Dette gjelder særlig periodebilletter som ikke må registreres mer enn en gang. Dette har ført til flere ulike modeller og metoder for beregning av passasjertall. Flere fylker, som Oslo, Akershus og Hordaland, har de siste årene faset inn bruk av data fra automatisk telleutstyr på buss, t-bane og trikk. Overgangen til automatiske tellinger er forventet å gi bedre og mer konsistente passasjertall i kollektivstatistikken over tid, men disse tallene vil ikke alltid være direkte sammenlignbare med beregningene som er gjort for tidligere perioder.

Kontakt