21684_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar
21684
Stor vekst innenfor data i 2007
statistikk
2009-05-07T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2007

Innhold

Publisert:

Stor vekst innenfor data i 2007

Den kraftige veksten innenfor databehandlingsvirksomhet har fortsatt i 2007. Bedriftene omsatte for 63 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 3,8 milliarder.

Driftsinntekter og driftskostnader, databehandlingsvirksomhet. Bedrifter. 2001-2007. Milliarder kroner

Omsetning, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2006 og 2007. Milliarder kroner

I 2007 var i underkant av 41 500 personer sysselsatt i databehandlingsvirksomhet. Dette var en økning på 9 prosent fra 2006. Målt i bearbeidingsverdi skapte bedriftene innenfor databehandlingsvirksomhet verdier for nærmere 32,5 milliarder. Driftsinntektene økte noe mindre enn driftskostnadene og ga et driftsresultat snaut 200 millioner lavere enn året før. 3,8 milliarder er likevel det nest høyeste resultatet siden målingene startet. Driftsmarginen var på 6 prosent.

Høyest verdiskaping blant sysselsatte innenfor databehandling

Databehandlingsvirksomhet består av næringshovedgruppene konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare, konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare, databehandling, drift av databaser, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og datamaskiner samt annen databehandlingsvirksomhet. Verdiskaping per sysselsatt var høyest innenfor databehandling. I 2007 lå den på 945 000 kroner. Driftsmarginen var på 4,6 prosent og driftsresultat på snaut 600 millioner.

Konsulentvirksomhet innenfor system- og programvare øker stadig

Den klart største næringshovedgruppen innenfor databehandlingsvirksomhet var konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. Denne fortsatte å vokse fra 2006 og omsatte for hele 44,8 milliarder i 2007, en økning på 11,6 prosent fra 2006. Driftsresultatet var på 2,84 milliarder, 124 millioner lavere enn rekordåret 2006. Driftsutgiftene økte med 12,9 prosent, driftsinntektene med 11,7. De flere enn 31 000 sysselsatte skapte i snitt verdier for 765 000 kroner hver.

Store bedrifter hadde større verdiskaping per sysselsatt

Jo større bedriften var, desto større ble verdiskaping per sysselsatt. Snittet for verdiskaping per sysselsatt i bedrifter med 0-1 sysselsatte var på 511 000. Tilsvarende tall for bedrifter med 10-19 og 250 sysselsatte eller mer var henholdsvis 803 000 og 963 000. Lønnskostnadene per sysselsatt øker også i takt med størrelsen på bedriften. For bedrifter med 0-1 sysselsatte lå de på 210 000. Bedrifter med 10-19 sysselsatte hadde tre ganger høyere lønnskostnader (621 000), mens for bedrifter med 250 eller flere sysselsatte var det økt til 774 000.

Liten forskjell på bedrifts- og foretakstall

Strukturstatistikken for databehandlingsvirksomhet publiseres med både bedrifter og foretak som telleenhet. På foretaksnivå økte omsetningen med 14,3 prosent fra 2006 til 2007 og endte på snaut 63 milliarder kroner. Foretakene sysselsatte til sammen drøyt 41 000 i 2007. Dette skiller seg ikke nevneverdig fra bedriftstallene.

Foretakstall

Strukturstatistikk publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken".

 

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 og 2008 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Omkodingsarbeidet har avdekket at enkelte foretak og bedrifter har hatt gal næringskode. I slike tilfeller har næringskoden etter dagens standard (SN2002) blitt korrigert. Dette medfører at tallene for enkelte næringer på det mest detaljerte næringsnivået ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009. Her finner du generell informasjon om overgang til ny standard.

Tabeller: