Solid vekst i næringslivets FoU-aktivitet

Publisert:

Næringslivet brukte 32 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2017, som er 8 prosent mer enn i 2016. Foretakene kjøpte også FoU-tjenester fra andre for 7,5 milliarder kroner dette året.

Næringslivets FoU-kostnader har hatt en prisjustert vekst på 7 prosent fra 2016, viser statistikken Forskning og utvikling i næringslivet. FoU-kostnadene i næringslivet utgjorde 0,97 prosent av BNP i 2017, mot 0,95 prosent året før.

De endelige tallene er noe mindre enn de foreløpige tallene publisert i oktober 2018. Kostnader til egenutført er nedjustert med 1,8 prosent, mens FoU-årsverkene ble justert ned med 0,6 prosent til drøyt 21 200.

Stabil kjønnsubalanse

Kun én av fem som jobber med FoU i næringslivet, er kvinne. Andelen har holdt seg nærmest uendret de siste ti årene. Andelen er noe større i foretakene med minst 500 ansatte. I disse foretakene er 27 prosent av FoU-personellet kvinner. En sammenlikning av de ulike næringenes kjønnsfordeling viser et noe mer variert bilde.

Utvalgte næringer har flere kvinner innenfor FoU

Mange av industrinæringene har få kvinner i sitt FoU-personell, for eksempel «Maskinindustri» og «Data- og elektronisk industri» med 11 prosent kvinner i 2017. Det finnes også industrinæringer med langt større kvinneandel, blant annet «Farmasøytisk industri» med 58 prosent og «Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri» med 40 prosent. Også i tjenesteytende næringer er det variasjoner. IKT-næringene «Utgivelse av programvare», «IKT-tjenester» og «Informasjonstjenester» har 15-20 prosent kvinner. «Finansiering og forsikring» har en noe større kvinneandel, 34 prosent, og «Forskning og utviklingsarbeid» har en andel på 40 prosent.

Bruken av SkatteFUNN øker

Mesteparten av foretakenes FoU-aktivitet finansieres med foretakenes egne midler, 74 prosent i 2017. Denne egenfinansieringen har økt med 9 prosent, eller 2 milliarder kroner, sammenliknet med 2016. Utover egne midler kan FoU finansieres fra ulike eksterne kilder. For næringslivet samlet har den eksterne finansieringen vært tilnærmet uendret fra 2016 til 2017, med ett unntak: Finansiering fra SkatteFUNN-ordningen økte med 385 millioner kroner, 23 prosent. Dette må ses i sammenheng med at små foretak har hatt stor vekst i FoU-innsatsen, og at SkatteFUNN særlig blir brukt av små foretak. Annen offentlig finansiering er derimot tilnærmet uendret.

Det er verdt å nevne at det kan være vanskelig for foretakene å skille mellom egne midler og midler fra offentlig forvaltning eller andre foretak, særlig når det gjelder finansiering fra andre foretak i eget konsern.

Fiskeoppdrett satser mer på FoU

Tall for 2017 viser en klar opptrapping i FoU-innsatsen innenfor fiskeoppdrett. Et tilbakeblikk til 2007 viser at FoU-kostnadene i næringen «Fiske, fangst og akvakultur» har blitt tredoblet. Fram til 2013 var FoU-innsatsen relativt stabil, mens det har vært en kraftig vekst de siste årene.

Til sammenligning, har en annen stor næring, «Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester» vokst 32 prosent siden 2007. Næringen nådde toppen i 2013 og har deretter hatt noe nedgang i egenutført FoU. I 2017 hadde næringen FoU-kostnader på 1,7 milliarder kroner, mens «Fiske, fangst og akvakultur» hadde 1,1 milliarder kroner.

Figur 1. Næringer med over 1 milliard FoU-kostnader i 2017

2016 2017
Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri 958 1057
Fiske, fangst og akvakultur 770 1066
Telekommunikasjon 1275 1110
Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1267 1261
Metallvareindustri 1361 1268
Maskinindustri 1327 1340
Finansiering og forsikring 1118 1587
Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester 1788 1673
Data- og elektronisk industri 1894 1911
Utgivelse av programvare 2141 2471
Arkitekter og tekniske konsulenter 2903 3004
IT-tjenester 4984 5733

Kjøper mer FoU fra andre foretak

Foretakene i næringslivet kjøpte FoU-tjenester av andre for 7,5 milliarder kroner i 2017, som utgjør en oppgang på 7 prosent sammenliknet med 2016. Det var en vekst i kjøp fra både norsk og utenlandsk næringsliv. Kjøp fra norske forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler har derimot blitt redusert. Næringslivet kjøpte FoU-tjenester fra disse for nesten 1,4 milliarder kroner i 2017, som innebærer en nedgang på 9 prosent.

Figur 2

Figur 2. Kostnader til innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet. 2017. Mill. kr

Tall for foretak med 5–9 sysselsatte finnes i statistikkbanken

FoU-kostnadene på 32 milliarder inkluderer kostnadene fra foretakene med minst 10 ansatte. I tillegg til dette utførte foretak med 5–9 sysselsatte FoU for rundt 2,8 milliarder kroner i 2017. Disse foretakene kjøpte FoU-tjenester fra andre foretak for 380 millioner kroner.

Foretak med 5-9 sysselsatte tas med i undersøkelsen annet hvert år og ble sist dekket av undersøkelsen for 2015. For å sikre sammenliknbarhet over tid gjelder de øvrige tallene i denne meldingen foretak med minst 10 sysselsatte. Tall for foretak med 5-9 sysselsatte er publisert i statistikkbanken.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

 

Kontakt