Nettreklame meir populært blant norske føretak

Publisert:

Nesten halvparten av norske føretak med minst ti sysselsette betalar for å vise reklame på internett. Dette er ei auke frå 36 prosent i 2016.

Nye tal frå statistikken Bruk av IKT i næringslivet viser at 45 prosent av føretaka betalar for å vise reklame på internett. 28 prosent av føretaka betalar for målretta reklame basert på søkjeord som brukarane nyttar i søkemotorar eller innhaldet på nettsidene kor det reklamerast. Ein ser også at ein større prosentdel av dei store føretaka betalar for reklame på internett enn kva mindre føretak gjer.

Kva slags føretak og næringar er med i undersøkinga?

Populasjonen for undersøkinga femner føretak med minst 10 sysselsette i dei følgjande næringsområda (SN2007):

C Industri (10-33);
D Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn (35);
E Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd (36-39);
F Bygg- og anleggsverksemd (41-43);
G Varehandel, reparasjon av motorvogner (45-47);
H Transport og lagring (49-53);
I Overnattings- og serveringsverksemd (55-56);
J Informasjon og kommunikasjon (58-63);
L Omsetning og drift av fast eigedom (68);
M Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting (69-74);
N Forretningsmessig tenesteyting (77-82);
S Anna tenesteyting (95.1).

Frå og med 2014 er ikkje næring K Finansierings- og forsikringsverksemd (64.19+64.92, 65.1+65.2, 66.12+66.19) inkludert i undersøkinga. 

Mogleg å samanlikne med andre europeiske land

Undersøkinga Bruk av IKT i næringslivet er i regi av EU sitt statistikkontor, Eurostat. Tala kan derfor samanliknast med andre europeiske land på Eurostat sine nettsider.

I 2016 betalte 15 prosent av føretaka for målretta reklame basert på internettbrukarane sin geografiske plassering. I 2018 er dette talet oppe i 19 prosent.

Også reklame basert på overvaking av internettbrukarane sin profil eller tidlegare aktivitetar på nett, har auka. 12 prosent av føretaka brukte denne reklamemetoden i 2018 mot 9 prosent i 2016.

Figur 1. Del av føretak med minst ti sysselsette som betalar for reklame på internett

2016 2018
Betaler for andre metoder for målretta reklame via internett 15 19
Betaler for reklame basert på den geografiske plasseringa til brukarane 15 19
Betaler for reklame basert på overvaking av dei tidligare aktivitetane eller profilen til brukarane 9 12
Betaler for reklame basert på innhaldet på nettsidene eller søkjeorda som brukarane nyttar 26 28
Betaler for reklame på internett 36 45

Føretak knytt til motorvogner reklamerer mest

Tre av fire av føretak innan næringa handel med og reparasjon av motorvogner betalar for reklame på internett. Denne næringsgruppa er størst innan alle reklamemetodane som er med i denne undersøkinga. I motsett ende av skalaen finn ein føretak innan transport og lagring, kor berre 27 prosent betalar for internettreklame. Dette er ein reduksjon frå 31 prosent for to år sidan.

Næringsgruppa med størst auke når det gjeld internettreklame er detaljhandelen. No betalar nesten halvparten av føretaka i denne gruppa for reklame på internett, mot 28 prosent for to år sidan.

Figur 2. Del av føretak med minst ti sysselsette som betalar for reklame på internett, etter næringsgruppe

2016 2018
68-74+77-82+95.1 Anna tenesteyting 37 41
58-63 Informasjon og kommunikasjon 47 58
55-56 Overnattings- og serveringsverksemd 44 54
49-53 Transport og lagring 31 27
47 Detaljhandel med unntak av motorvogner 28 48
46 Agentur- og engroshandel med unntak av motorvogner 46 51
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 63 74
41-43 Byggje- og anleggsverksemd 27 39
10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon 32 36
Total-K Alle næringer, uten finansnæringene 36 45

Bruken av heimesider er noko redusert

Statistikken viser også at 78 prosent av føretaka har eiga heimeside. Dette talet har dei tre siste åra vore 80 prosent, men er altså redusert med to prosentpoeng i 2018.

Vidare ser me at 69 prosent av føretaka nyttar heimesida si til å informere om varer, tenester og prisar. Det er i næringsgruppa informasjon og kommunikasjon at størst del av føretaka har slik informasjon på heimesidene sine. 9 av 10 av føretaka i denne næringsgruppa nyttar heimesida si til dette. I den andre enden av skalaen finn me detaljhandelen, kor berre halvparten av føretaka nyttar heimeside til å informere om varer, tenester og prisar.

Figur 3. Del av føretak med minst ti sysselsette som nyttar heimeside til omtale av varer, tenester, eller prislister, etter næringsgruppe

2016 2018
68-74+77-82+95.1 Anna tenesteyting 77 79
58-63 Informasjon og kommunikasjon 87 90
55-56 Overnattings- og serveringsverksemd 74 68
49-53 Transport og lagring 58 57
47 Detaljhandel med unntak av motorvogner 36 49
46 Agentur- og engroshandel med unntak av motorvogner 83 88
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 86 86
41-43 Byggje- og anleggsverksemd 59 59
10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon 71 77
Total-K Alle næringer, uten finansnæringene 66 69

 

Kontakt