Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

Publisert:

Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

For næringslivet som helhet varierer økningen i andelen foretak som rapporterer om innovasjoner mellom 8 og 13 prosentpoeng for de fire hovedtypene av innovasjon; produkt-, prosess-, organisasjons- og markedsinnovasjon.

Den økte andelen foretak som rapporterer å være innovative gjelder gjennomgående for hele næringslivet, både brutt ned på hovednæringer og størrelsesgrupper. På detaljert næring er det noe større variasjoner, men også der er tendensen i all hovedsak at vi observerer en høyere andel innovative foretak enn tidligere.

Figur 1. Typer av innovasjonsaktivitet

2012-2014 2014-2016
Markedsinnovasjon 29 38
Organisasjonsinnovasjon 25 33
Prosessinnovasjon 24 37
Produktinnovasjon (tjenester) 14 24
Produktinnovasjon (varer) 17 27
PP-innovasjonsaktivitet 40 54
Innovasjonsaktivitet (alle typer) 52 65

Uendret for innovasjoner nye for markedet

For produktinnovasjonene kommer økningen i innovasjonsaktiviteten i all hovedsak fra innovasjoner som er nye kun for foretaket men ikke nye for foretakets marked. I forhold til populasjonen som helhet er det en liten økning i produktinnovasjoner som var nye for det norske markedet, mens innovasjoner nye for verdensmarkedet har gått noe ned. Disse endringene ansees imidlertid å være innenfor feilmarginen til undersøkelsen.

Figur 2. Foretak med produktinnovasjoner, etter nyhetsgrad

2012-2014 2014-2016
Ny for det verdensmarkedet 7 5
Ny for det europeiske markedet 5 5
Ny for det norske markedet 13 15
Ny for foretakets marked 18 19
Kun ny for foretaket 17 27

I likhet med tidligere undersøkelser oppgir foretakene i all hovedsak å ha utviklet minst en av disse innovasjonene selv, fulgt av innovasjoner utviklet i samarbeid andre foretak i eget konsern. Dette gjelder for både varer, tjenester og prosesser. Samarbeid om innovasjonsutviklingen eller å ta i bruk innovasjoner hovedsakelig utviklet av andre er imidlertid noe vanligere for prosessinnovasjoner.

For markedsinnovasjoner er det primært bruk av nye media eller nye måter for promotering som driver økningen, mens det for organisasjonsinnovasjoner er en jevnere økning for alle typene. Andelen foretak med organisasjons- og markedsinnovasjoner øker både for foretak med og uten innovasjonsaktivitet innenfor produkter eller prosesser.

Samarbeider med færre enn før

Antallet foretak med innovasjonssamarbeid har gått noe opp, men i forhold til antallet innovatører har andelen samarbeidende foretak gått ned. Foretakene som samarbeider oppgir også i gjennomsnitt færre forskjellige samarbeidspartnere enn tidligere. Mønsteret for hvilke samarbeidspartnere som oppgis hyppigst og som oppgis å være den viktigste type partner er imidlertid det samme som i tidligere undersøkelser. Leverandør- og kundesamarbeid samt konserninternt samarbeid er både hyppigst rapportert og oftest viktig for foretakene.

Figur 3. Samarbeid om utvikling av produkt- og prosessinnovasjoner

Samarbeidspartnere Viktigste Partner
Offentlige eller private forskningsinstitutter 16 5
Universiteter eller høyskoler 20 5
Kommersielle laboratorier eller FoU-foretak 13 4
Konsulenter, konsulentforetak 24 9
Konkurrenter/andre foretak i samme bransje 17 6
Klienter/kunder i offentlig sektor 14 4
Klienter/kunder i privat sektor 37 20
Leverandører 49 25
Andre foretak i samme konsern 31 22

Heller ikke når det kommer til formålet med innovasjonsaktivitetene er det store endringer. De fleste innovasjonsformålene øker jevnt med økningen i antall innovatører, men relativt sett har både det å utvide spekteret av varer eller tjenester eller å erstatte utdaterte produkter eller prosesser blitt mindre viktige innovasjonsformål.

Figur 4. Svært viktige formål med innovasjonsaktivitetene

2012-2014 2014-2016
Forbedre helse eller sikkerhet for ansatte 25 27
Redusere miljømessige effekter 19 20
Redusere material- eller energi-kostnader per produsert enhet 20 20
Redusere arbeids-kostnader per produsert enhet 32 33
Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester 27 27
Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller tjenester 27 28
Forbedre kvalitet i varer eller tjenester 49 48
Gå inn i nye markeder eller øke markeds-andel 44 43
Erstatte utdaterte produkter eller prosesser 34 27
Utvide spekter av varer eller tjenester 49 39

Mer «lavnivå» innovasjon

Sett som en helhet kan resultatene fra denne undersøkelsen tolkes i retning av at foretakene i løpet av den siste treårsperioden har hatt et økt fokus på innovasjon i form av omstilling og effektivisering. Samtidig har dette bare i begrenset grad – fram til nå – gitt seg utslag i mer ustrakt innovasjonssamarbeid og i helt ny utvikling av produkter eller prosesser.

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at en endring av rutinene for datainnsamlingen kan ha påvirket den direkte sammenliknbarheten i resultatene.

Sammenliknbarhet over tid

Datainnsamlingen for Innovasjonsundersøkelsen har fra og med perioden 2014-2016 gått over til å benytte Altinn som rapporteringsplattform og all kommunikasjon med foretakene foregår som hovedregel nå elektronisk. Selv om spørsmålsformuleringene som er brukt i så stor grad som mulig samsvarer med tidligere har dette nødvendigvis medført strukturelle endringer i skjemautformingen enkelte steder. Endret kommunikasjonsform og rapporteringsplattform kan også ha påvirket svaradferden i foretakene.

SSB har observert visse tendenser i datamaterialet til at disse faktorene kan ha påvirket resultatene, men det er vanskelig å avgjøre i nøyaktig i hvilken grad slike effekter utgjør en substansiell forskjell. Det bør derfor vises forsiktighet når det kommer til å trekke konklusjoner kun basert på en direkte sammenlikning av disse tallene opp mot de to foregående undersøkelsene for 2011-2013 og 2012-2014. Tidligere tall enn dette er ikke direkte sammenliknbare.

Kontakt