Høy FoU-aktivitet i næringslivet

Publisert:

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en prisjustert vekst på 8,9 prosent fra året før.

Hvis man ikke tar prisendringene i betraktning, var veksten fra 2016 på 10 prosent, viser nye tall i Forskning og utvikling i næringslivet.

Det ble utført om lag 21 300 FoU-årsverk i næringslivet (foretak med minst 10 sysselsatte). Dette var 9 prosent flere enn i 2016.

Sett under ett har næringslivet økt sin samlede FoU-innsats sammenhengende siden 2011, og det var også en solid vekst i 2017. FoU-innsatsen var 44 prosent høyere enn i 2010, som var bunnåret etter finanskrisen. Etter å ha vært forholdsvis stabil over lang tid har næringslivets FoU-kostnader som andel av BNP også økt de siste årene, fra 0,71 prosent i 2010 til 0,99 prosent i 2017.

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU i faste priser. Basisår = 2005

1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industri 5677 5460 5405 7179 7275 6545 6510 6425 6711 6629 6283 5382 5722 5708 5751 6099 6579 6349 6644
Tjenesteytende næringer 3016 4127 4303 5009 5075 5100 5657 6070 6284 7066 6761 7297 7699 7706 7839 8575 9472 10216 11452
Andre næringer (Inkl. utvinning av olje og gass) 940 946 1259 1545 1610 1332 1342 1357 1623 1568 1459 1534 1349 1601 1904 1946 2060 2226 2391

Foretak med 5–9 sysselsatte i 2017

I tillegg til de totale FoU-kostnadene på 32,6 milliarder kroner utførte foretak med 5–9 sysselsatte FoU for rundt 2,8 milliarder kroner i 2017. Det ble utført om lag 2 000 FoU-årsverk i disse foretakene.

Foretak med 5–9 sysselsatte ble sist dekket av undersøkelsen for 2015. For å sikre sammenliknbarhet over tid gjelder de øvrige tallene i denne meldingen foretak med minst 10 sysselsatte.

Tjenestenæringene vokste mest

Veksten i næringslivets FoU-innsats er hovedsakelig drevet av tjenestenæringene, men det var også en økning i industrien og i andre næringer (inkludert utvinning av råolje og naturgass). Tjenestenæringene hadde en økning i FoU-kostnader på 2,2 milliarder kroner i 2017, tilsvarende 14 prosent vekst sammenliknet med 2016.

I industrien var økningen på 600 millioner kroner, som tilsvarer 6 prosent oppgang. Tjenestenæringene er den av de tre hovednæringene som utfører mest FoU, med 56 prosent av næringslivets FoU-kostnader i 2017, mens industrien sto for 32 prosent. Den resterende FoU-innsatsen utføres i andre næringer, hvor det var en oppgang på 9 prosent.

Hovednæringene har tilsvarende utvikling i FoU-årsverk som i FoU-kostnader. Tjenestenæringene utførte 11 prosent flere FoU-årsverk enn i 2016, mens industriens FoU-årsverk økte med 5 prosent.

Små foretak bidro mest til næringslivets FoU-vekst

Andelen foretak som utførte FoU var på 26 prosent i 2017, uendret fra året før. Denne andelen varierer mye blant størrelsesgruppene.

Deler man foretakene i to grupper, en med minst 100 sysselsatte og en med 10–99 sysselsatte, vises det at 48 prosent av foretakene med minst 100 sysselsatte oppgir at de enten utfører FoU selv eller kjøper FoU-tjenester fra andre. Til sammenlikning gjelder dette for kun 23 prosent av foretakene med mellom 10 og 99 sysselsatte.

Til tross for en lavere andel FoU-foretak var det denne siste gruppen som hadde den største veksten. Næringslivets FoU-kostnader økte med 3,1 milliarder kroner, og foretak med 10–99 sysselsatte sto for nesten 2,6 milliarder kroner av denne oppgangen. Dette tilsvarer 22 prosent vekst, mens foretak med minst 100 sysselsatte kun hadde en vekst på 3 prosent.

Noe av veksten blant de små foretakene kan tilskrives en utvalgsjustering, som bedre identifiserer sannsynlige FoU-utførere i forkant av undersøkelsen. Blant de aller største foretakene, de med minst 500 sysselsatte, ble det samlet sett brukt færre midler på FoU, nedgangen var på 4 prosent. Noe av denne nedgangen skyldes at enkeltforetak har endret sysselsettingsgruppe, altså endring i antall sysselsatte.

Økte driftskostnader til FoU

De høyere FoU-kostnadene i næringslivet skyldes en oppgang i driftskostnadene til FoU, altså lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell og andre driftskostnader.

Næringslivet har derimot redusert sine investeringer i bygninger, maskiner og utstyr til FoU med 10 prosent. Denne type investeringer kan variere sterkt fra år til år.

Figur 2. Kostnader til egenutført FoU etter kostnadsart og næring. 2017

Lønnskostnader Kostnader til innleid personell Andre driftskostnader Investeringskostnader
Andre næringer (Inkl. utvinning av olje og gass) 1750 223 1425 404
Tjenesteytende næringer 11623 3134 2895 556
Industri 6802 539 2554 668

Mer kjøp av FoU-tjenester

I tillegg til å utføre egen FoU, kjøper mange foretak FoU-tjenester fra andre foretak eller institusjoner. Næringslivets samlede kostnader til innkjøpt FoU beløp seg til 7,4 milliarder kroner i 2017, en vekst på 5 prosent. Industrinæringene kjøpte FoU-tjenester for 2,3 milliarder kroner, 18 prosent mer enn året før. Tjenestenæringene kjøpte FoU for 2,7 milliarder kroner, 6 prosent mer enn i 2016.

I tillegg brukte foretak med 5–9 sysselsatte i underkant av en halv milliard kroner på innkjøp av FoU-tjenester i 2017.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Foretak med 5-9 sysselsatte

Foretak med 5-9 sysselsatte dekkes av undersøkelsen annet hvert år. Av hensyn til årlige og internasjonale sammenligninger gjelder næringslivets tall for foretak med minst 10 sysselsatte hvis annet ikke er oppgitt.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen større FoU-aktører, og oppgaver for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2017 vil bli publisert i februar 2019.