Samfunnsspeilet, 2008/2

Kjønns- og aldersforskjeller ved bruk av IKT

Digital verden uten eldre kvinner

Publisert:

En stor andel av de eldre kvinnene faller utenfor den nye digitale medieverdenen. De kvinnene som bruker Internett, gjør det i mindre grad enn mennene i samme alders-gruppe. Kvinner bruker nettet på færre områder enn menn, men de søker oftere etter helseinformasjon, og de kjøper klær. Forskjellene mellom menn og kvinner er likevel mindre enn mellom yngre og eldre, både i tilgang til og bruk av PC og Internett.

Noen flere menn enn kvinner har tilgang til PC, Internett og bredbånd i hjemmet, viser den norske undersøkelsen fra 2007. Den viser også at få eldre er tilknyttet til nettet hjemmefra. De eldste, i alderen 65-74 år og særlig 75-79 år, uansett kjønn, har langt sjeldnere tilgang til PC, Internett og bredbånd i hjemmet enn de yngre.

For de eldste aldersgruppene er også kjønnsforskjellene noe større enn for de yngre. Mens mellom 82 og 98 prosent av alle menn og kvinner under 65 år har hjemme-PC (se figur 1), er det bare 36 prosent av kvinnene og 71 prosent av mennene i alderen 75-79 år som har det. Tilsvarende tall for tilgang til Internett hjemme er mellom 77 og 95 prosent for alle, mot henholdsvis 32 og 43 prosent for kvinner og menn i de eldste aldersgruppene. Når det gjelder tilgang til Internett via bredbånd, har 12 prosent av de eldste kvinnene og 29 prosent av de eldste mennene dette, mens alle gruppene under 65 år ligger på mellom 59 og 89 prosent.

Hvor ofte og hvor bruker vi PC?

Det er ingen vesentlig forskjell mellom menn og kvinner samlet sett i andelen som har brukt PC de siste tre månedene, henholdsvis 90 og 85 prosent. Blant aldersgruppene til og med 54 år gjelder dette 94-100 prosent for begge kjønn (se figur 2). For de eldste aldersgruppene synker andelen kraftig, og for de over 65 år er det også betydelige kjønnsforskjeller. Mens to av tre menn over 65 år har brukt PC de siste tre månedene, har færre enn halvparten av kvinnene i aldersgruppen 65-74 år, og hver fjerde kvinne 75-79 år, gjort dette.

Vi finner et lignende mønster for daglig bruk av PC. Forskjellen mellom menn (75 prosent) og kvinner (66 prosent) er her noe større, og andelen daglige brukere er noe lavere for kvinner enn for menn når det gjelder alle aldersgrupper, unntatt de mellom 45 og 54 år. Også her er forskjellen mellom menn og kvinner klart størst for de aller eldste. Bare 4 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene i alderen 75-79 år er daglige brukere av PC.

Statistisk sentralbyrå (SSB) deltar i et felles europeisk opplegg for produksjon av statistikk om husholdningers og personers tilgang til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Statistikken er modulbasert, der enkelte faste deler går igjen hvert år, og noen deler byttes ut og inn til ulike tider. Felles statistikkdata er tilgjengelig via Eurostats hjemmesider, se referanseliste.

 

Våre data går tilbake til 2003. I denne artikkelen publiseres for første gang tall for aldersgruppen 75-79 år og for alle aldersgrupper fordelt på kjønn. I tillegg bringer artikkelen noen nye tall på PC- og Internett-aktiviteter. Alle tall er hentet fra den norske undersøkelsen for 2007 da 1 210 personer svarte på spørsmålene.

 

Undersøkelsen er satt inn i en større sammenheng i publikasjonen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet (Gjedtjernet mfl. 2007).

Figur 1. Andel med tilgang til PC, Internett og bredbånd ihjemmet, etter kjønn og alder. 2007. Prosent

Figur 1. Andel med tilgang til PC, Internett og bredbånd ihjemmet, etter kjønn og alder. 2007. Prosent

Andelen som bruker PC hjemme, følger samme mønster som de med tilgang til hjemme-PC. To tredeler av aldersgruppen 16-24 år bruker PC på utdanningssted, i tillegg til at så godt som alle bruker PC hjemme. I aldersgruppene 25-54 år bruker rundt 70 prosent PC på arbeidsplassen. De forholdsvis små forskjellene mellom menn og kvinner innenfor hver aldersgruppe henger trolig sammen med tilsvarende små forskjeller mellom kjønnene i yrkesaktivitet og deltakelse i utdanning.

Nesten halvparten av den yngste aldersgruppen, 16-24 år, bruker PC hjemme hos andre. Når det gjelder bruk av PC andre steder, som på et offentlig kontor, bibliotek, hotell, flyplass eller internettkafé, er dette mer et tillegg til grupper som allerede bruker PC flere andre steder, enn det eneste tilbudet til de som ikke har andre tilbud. Bare 2-3 prosent av de over 64 år har brukt PC «andre steder».

De fleste på nettet hjemmefra

Siden bruk av Internett er sterkt knyttet til bruk av PC, er det ikke overraskende at vi finner de samme forskjellene etter alder og kjønn for bruk av Internett som for bruk av PC (se figur 3). Mens over 90 prosent av både menn og kvinner har brukt Internett de siste tre månedene, gjelder dette kun 16 prosent av kvinnene i alderen 75-79 år. Kun 4 prosent av disse eldste kvinnene og 29 prosent av mennene er daglige brukere av Internett.

Figur 2. Hyppighet i bruk av PC, etter kjønn og alder.2007. Prosent

Figur 2. Hyppighet i bruk av PC, etter kjønn og alder.2007. Prosent

Figur 3. Hyppighet i bruk av Internett, etter kjønn ogalder. 2007. Prosent

Figur 3. Hyppighet i bruk av Internett, etter kjønn ogalder. 2007. Prosent

For alle gruppene er det vanligst å bruke Internett hjemme (se tabell 1). I aldersgruppene 25-54 år bruker 57-74 prosent av begge kjønn Internett på arbeidsplassen, mens 58 prosent av begge kjønn bruker Internett på utdanningssted. Hver tredje i den yngste aldersgruppen bruker også Internett hjemme hos andre, og svært få innenfor de eldste aldersgruppene bruker Internett andre steder enn i eget hjem.

Menn er mer avanserte brukere

Vi har undersøkt om man har utført ulike PC-aktiviteter, fra vanlige oppgaver som klipp-og-lim-funksjon og kopiering av filer til mer kompliserte oppgaver som løsing av problemer ved PC-en, og om man har laget dataprogram (se tabell 2).

Med unntak for den vanligste aktiviteten er det klare forskjeller mellom menn og kvinner, og enda større forskjeller etter alder. Forskjellene mellom menn og kvinner holder seg innenfor alle aldersgruppene. Det ser altså ut som om forskjellene mellom menn og kvinner i faktisk bruk av PC likevel er betydelig. Kvinnenes bruk synes å være begrenset til færre og mindre kompliserte PC-aktiviteter.

Tilsvarende kjønnsforskjeller finner vi for internettaktiviteter som bruk av søkemotorer, e-post med vedlegg, IP-telefoni, fildelingsprogram og om man har laget en internettside. Kvinnenes bruk synes å være mer begrenset til færre og mindre kompliserte internettaktiviteter.

Flest menn ser på nett-TV

Opplysninger om hva man har brukt Internett til, viser ytterligere noen klare forskjeller mellom menn og kvinner. Det vanligste er å hente informasjon om varer og tjenester (73 prosent av alle) og bruk av nettbank (69 prosent). Her er det små forskjeller for alle aldersgrupper, med noen flere mannlige brukere (se tabell 3).

Størst forskjell mellom kjønnene er det for dem som hører på radio eller ser på TV over Internett. I alt 44 prosent av alle menn gjør dette, mot 28 prosent av kvinnene. Forskjellene er omtrent like store for alle aldersgrupper.

Kvinnene er derimot de hyppigste brukerne av Internett når det gjelder å finne informasjon om helse, 39 prosent mot 32 prosent av mennene. Også her finner vi den samme forskjellen for nesten alle aldersgruppene. I de to eldste aldersgruppene er andelen for kvinner nesten like stor som for menn. I forbindelse med arbeidssøking og informasjon om utdanning bruker kvinner Internett like mye som menn gjør. Det er liten forskjell mellom kjønnene innenfor hver enkelt aldersgruppe.

Kvinner kjøper klær via Internett

Spørsmålene om hvilke varer eller tjenester som er kjøpt eller bestilt via Internett, viser at det oftest gjelder reiser og innkvartering (40 prosent av alle) og andre billetter (33 prosent). For begge disse varegruppene er det små forskjeller mellom kjønnene. Det er høyest andeler blant menn, men varierende forskjeller for de ulike aldersgruppene.

For noen varegrupper, som kjøp av elektronisk utstyr (17 prosent av alle), programvare (14 prosent) og datamaskinvare (11 prosent), er forskjellene mellom kjønnene større. Her er mennene i alle aldersgrupper mer aktive.

Det er derimot kvinner som leder an i kjøp av klær og sportsartikler via Internett (23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn). Dette gjelder for alle aldersgrupper til og med 54 år.

Mange ønsker å bruke nettet mer

De som har brukt Internett de siste tre månedene, ble spurt om de ville ha foretrukket å bruke Internett mer. Av disse svarte 32 prosent ja på dette spørsmålet. For alle aldersgrupper til og med 55-64 år er det noen flere kvinner enn menn som svarer ja. Videre ser vi at andelen øker klart med alderen, fra 20-23 prosent blant de yngste til 42-60 prosent i de to eldste aldersgruppene (65-74 og 75-79 år). Dette kan tyde på at de forskjellene vi nå ser i bruken av Internett, kan bli mindre i årene som kommer. Siden det er få nettbrukere i de eldste aldersgruppene, er det uvisst om dette vil ha stor betydning for særlig de eldste kvinnenes bruk av Internett. Bare 8 prosent av alle de eldste kvinnene har svart positivt på spørsmålet om økt bruk av Internett, mot 26 prosent for hele befolkningen. Det er derfor grunn til å tro at denne gruppen fortsatt vil falle utenfor den nye digitale medieverdenen.

Av de som har svart at de kunne tenke seg å bruke Internett mer, oppgir 62 prosent som grunn til at de ikke gjør det, at de har for lite tid. To av tre menn opp til aldersgruppen 55-64 år oppgir dårlig tid som årsak. Det samme gjelder for kvinner opp til aldersgruppen 45-54 år. I de gruppene der innslaget av pensjonister er stort, er tidsargumentet mindre viktig.

Mangel på ferdigheter og kunnskaper (47 prosent) og mangel på språkkunnskaper (18 prosent) er blant årsakene til lite bruk av Internett. Begge begrunnelsene er mer vanlige jo eldre man blir. Mangelen på ferdigheter eller kunnskaper gir noe høyere tall blant kvinnene, med 50 prosent mot 42 prosent blant mennene.

Dårlig overføringshastighet oppgis av 27 prosent som grunn. Andelen er størst blant de aller yngste, der 40 prosent gir dette svaret, og blant de aller eldste med 55 prosent. Kostnader ved å være pålogget eller ved å laste ned materiale fra nettet er mindre viktig for alle grupper. Sikkerhetsgrunner oppgis av 24 prosent. Her er andelen lavest blant de yngste (9 prosent).

Bredbånd ikke tilgjengelig for alle

De som har Internett uten bredbånd, ble spurt om årsakene til dette. Manglende tilgjengelighet i området ble opp gitt av 44 prosent i denne gruppen. Mens 31 prosent oppgir at de ikke har behov, nevner 9 prosent at det er for dyrt med bredbånd, og 6 prosent har tilgang andre steder. Det er ikke mulig å finne noe klart mønster i svarene etter kjønn og alder.

Referanser

IKT i husholdningene, 2. kvartal 2007: http://www.ssb.no/emner/10/03/ikthus/.

Per Erik Gjedtjernet, Annette Kalvøy, Ole-Petter Kordahl, Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog (2007): Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006, Statistiske analyser 89, Statistisk sentralbyrå.

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Tabeller:

Kontakt