14736_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sttranstj/aar
14736
Transporttjenester økte i 2007
statistikk
2009-05-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
sttranstj, Tjenester tilknyttet transport, strukturstatistikk, lagring, lossing, lasting, spedisjon, bomstasjondrift, drift av havne- og kaianlegg, redningstjeneste, parkeringshusdrift, sysselsatte, omsetning, driftsregnskap, investeringerLandtransport, Luftfart, Reiseliv, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Tjenester tilknyttet transport, strukturstatistikk2007

Innhold

Publisert:

Transporttjenester økte i 2007

De 2 456 bedriftene innenfor tjenester tilknyttet transport stod for en verdiskapning på 24,4 milliarder kroner i 2007. Næringene sysselsatte samme året 26 864 personer.

Verdiskapningen er målt i bearbeidingsverdi. Tjenester tilknyttet transport består av tre næringshovedgrupper. Næringsgruppen andre tjenester tilknyttet transport stod for den største verdiskapningen, med 14,9 milliarder kroner. Dette omfatter foretak som drifter godssentraler, bomstasjoner og havne- og kaianlegg. Næringsgruppen annen transportformidling stod for 8,1 milliarder kroner i verdiskapning. Denne gruppen omfatter tjenester som spedisjon og skips- og flymekling. Minst verdiskapning stod næringsgruppen lasting, lossing og lagring for med sine 1,3 milliarder kroner.

Tjenester tilknyttet landtransport. Bearbeidingsverdi. Bedrifter. 2004-2007. Millioner kroner

Lasting, lossing og lagring med overskudd

Næringsgruppen lasting, lossing og lagring hadde et positivt resultat i 2007, med et driftsoverskudd på 67 millioner kroner. I 2006 gikk denne næringsgruppen derimot med et driftsunderskudd på 71 millioner kroner. I 2007 hadde næringen 243 bedrifter med til sammen 2 386 sysselsatte.

Uendret lønnsomhet i spedisjon

Spedisjon hører inn under næringsgruppen annen transportformidling og er den største næringen målt i sysselsetting, med 8 333 sysselsatte i 2007. Driftsinntektene var på 26,1 milliarder i 2007, hele 18,7 prosent mer enn i 2006. Driftskostnadene var på 31,6 milliarder kroner, 18,4 prosent opp fra 2006. Driftsmarginen steg svakt, fra 3,7 prosent i 2006 til 3,9 prosent i 2007.

Lufttransport skaper verdier

Den største næringen målt i verdiskapning er tjenester tilknyttet lufttransport. Her var verdiskapningen på 7,7 milliarder kroner i 2007 mot 6,8 milliarder i 2006. Det er også verdt å merke seg at verdiskapningen i lufttransport i 2007 var på 6,8 milliarder kroner. Reisevanene til nordmenn bringer inn store verdier - ikke bare til flyselskapene. Se mer om nordmenns reisevaner .

Tjenester tilknyttet reisebyråvirksomhet

Statistikken inkluderer ikke tall for reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet. Disse tallene publiseres som egen statistikk.

Omorganisering av foretak innenfor ruteflygning

Innenfor tjenester tilknyttet lufttransport viser strukturtallene i 2005 tydelig effekten av oppdelingen av SAS i nasjonale selskap. Se mer i ” Omorganisering i SAS og strukturstatistikk hos SSB

Foretakstall

Strukturstatistikk publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken".

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 og 2008 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Omkodingsarbeidet har avdekket at enkelte foretak og bedrifter har hatt feil næringskode. I slike tilfeller har næringskoden etter dagens standard (SN2002) blitt korrigert. Dette medfører at tallene for enkelte næringer på det mest detaljerte næringsnivået ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009.

Tabeller: