21612
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/soshjelpk/arkiv
21612
Sosialhjelpsmottakere: Nedgangen flater ut
statistikk
2009-07-09T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
soshjelpk, Økonomisk sosialhjelp, sosialhjelpsmottakere, sosialhjelpsytelser, kvalifiseringsprogram, stønadssituasjon, sosialtjenesten, stønadstid, stønadstilfeller, stønadstype (bidrag, lån), personell i sosialtjenesten (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, kontoransatte), driftsutgifterSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Trygd og stønad, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
false

Økonomisk sosialhjelp2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sosialhjelpsmottakere: Nedgangen flater ut

Det var i alt 109 300 mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2008, og nedgangen vi har sett i perioden fra 1994 til 2007, flatet dermed ut. Også utbetalingene lå nesten på nivå med året før.

Antall sosialhjelpsmottakere nådde et toppunkt med nær 165 000 mottakere i 1993, og har siden gått ned år for år1. Fra 2007 til 2008 har nedgangen praktisk talt stoppet opp; det var i 2008 109 343 mottakere, noe som bare er et par hundre færre enn året før. Utbetalingene lå på noe over 4,3 milliarder kroner, en nedgang på 1,5 prosent i faste priser siden 2007.

Flere mottakere mellom 40 og 67 år

Hver fjerde sosialhjelpmottaker er i alderen 30-39 år, og slik har det også vært de siste 20 årene. Gruppen 20-29 år er fortsatt den største, med nær 30 prosent av mottakerne. I 2008 fortsatte tendensen med at denne gruppen utgjør en stadig mindre del av mottakerne, mens det blir relativt flere mottakere mellom 40 og 67 år. I 2008 passerte denne siste gruppen 40 prosent av mottakerne. Drøyt 6 400 mottakere fikk sosialhjelp i flere kommuner, de øvrige (94 prosent) i bare en kommune.

Fylkesvise forskjeller

Sett i forhold til folketallet, er det dobbelt så mange mottakere i Finnmark som i Akershus. Utviklingen på fylkesplan har vært noe ulik fra 2007. Av fylkene har Finnmark hatt den største økningen i mottakere og utgifter, mens Vest-Agder og Buskerud har hatt størst nedgang. Det er en svak tendens til at sosialhjelpshyppigheten øker i større kommuner; 40 prosent av mottakerne er bosatt i byer med over 50 000 innbyggere, der 36 prosent av landets befolkning bor.

Sosialhjelpstilfellene er klart dyrest i Oslo, med en utbetaling per tilfelle som er nesten dobbelt så høy som i Nord-Trøndelag. Utbetalingene øker også klart med kommunestørrelse, per innbygger lå de om lag to og en halv gang høyere i byer med over 50 000 innbyggere enn i kommuner med under 5 000 innbyggere.kte utbetalinger

Utbetalingene til sosialhjelp nådde et toppunkt i 2003, da det ble utbetalt 5,5 milliarder kroner (omregnet til 2008-kroner) 1. Siden da har utgiftene sunket år for år, men beløpet for 2008 var bare 70 millioner kroner lavere enn året før. Over tid har utgiftene gått mindre ned enn tallet på mottakere; dette skyldes at hver mottaker nå får utbetalt høyere beløp enn tidligere. Mens gjennomsnittlig utbetaling per sosialhjelpstilfelle i faste priser var om lag 27 500 kroner i 1987, har utbetalingene ligget rundt 37 000 kroner i årene etter 2002.

1Perioden 2002-2004 viste en liten økning talet på sosialhjelpsmottakere. Statistikken for 2003 og 2004 er også inkludert mottakere av introduksjonsstønad. Dette påvirker også utgiftene for disse to årene.

Vedleggstabellene 6-10 ble publisert 5. oktober 2009.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB