13624_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/politi_statres/aar
13624
Flere årsverk i politiet
statistikk
2010-11-11T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
politi_statres, Politi og påtale - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk, aktiviterer og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, anmeldelser, etterforskning, oppklaringsprosentKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Politi og påtale - StatRes (opphørt)2009

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere årsverk i politiet

Antallet årsverk, eksklusiv lange fravær, i politi og påtalemyndigheten utgjorde nær 13 300 årsverk i 2009. Dette var en økning på 5 prosent fra året før. Fra 2005 til 2009 har antall årsverk økt med nær 1 700, eller 14 prosent.

Størst økning i sivile årsverk

Økningen i antall årsverk i politi og påtalemyndigheten er først og fremst knyttet til sivile stillinger. Fra 2008 til 2009 var det en økning på 142 politiårsverk, eller 2 prosent, mens antall sivile stillinger økte med 514 årsverk, som tilsvarer 10 prosent. Fra 2005 til 2009 økte antall sivile stillinger i politiet med hele 1 500 årsverk, mens antallet politistillinger økte med 162.

Stabil politidekning

Antallet politiårsverk per innbygger har ligget stabilt, med 1,6 politiårsverk per 1 000 innbyggere fra 2005 til 2009. Dette skyldes at økningen i antallet politiårsverk har hatt omtrent samme utviklingen som befolkningsveksten.

8 prosent økning i utgiftene

De totale utgiftene til politiet og påtalemyndigheten økte med drøyt 920 millioner kroner fra 2008 til 2009, til i alt 12 milliarder kroner. Om lag 68 prosent av utgiftene gikk til lønn, mens resten gikk til kjøp av varer og tjenester.

Fordelingen av utgifter etter politidistrikter viser at det er store variasjoner. Utgiftene til de to største politidistriktene, Oslo og Hordaland, var på henholdsvis 2 milliarder og 691 millioner kroner i 2009. Utgiftene til de to minste politidistriktene, Gudbrandsdal og Vest-Finnmark, var på samme tid om lag 100 millioner hver.

Flere anmeldte vinnings- og narkotikalovbrudd

Fra 2008 til 2009 økte antallet anmeldte forbrytelser med 5 prosent, til 277 000. Blant lovbruddsgruppene var det en økning for vinningskriminalitet (7 prosent) og narkotikaforbrytelser (5 prosent) til henholdsvis 188 000 og 39 300 anmeldte tilfeller. Antall anmeldte voldslovbrudd lå stabilt på 26 000.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Forskjell på SSB og Politidirektoratets tall for politiårsverk

SSB definerer årsverk som avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Dette er summen av den avtalte arbeidstiden omregnet til heltidsjobber, eksklusive legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Årsverk beregnes som prosentandel av vanlig full stilling (37,5 timer pr uke), med utgangspunkt i arbeidstiden på referansetidspunktet, som er en uke i november. Se om ” Om statistikken ” for en nærmere beskrivelse av dette.

Forskjellen på SSB og Politidirektoratets årsverkstall skyldes i hovedsak ulike måter å beregne årsverk på. Politidirektoratets tall baserer seg på årsverksrammer og omfatter også ubesatte stillinger. Disse er ikke regnet med i SSBs tall. Videre vil personer som er innbeordret til Politidirektoratet eller Politihøyskolen og personer i utenlandstjeneste også bidra til differanse i tallene. Avgrensingen av politiårsverk er gjort på grunnlag av gitte stillingskoder, i samarbeid med Politidirektoratet. Til sist korrigerer SSB årsverkstallene for lange fravær, noe som bidrar til at SSBs tall blir noe lavere enn Politidirektoratets egne tall for politidekningen.

Avvik mellom statsregnskapet og utgiftstall i StatRes

Utgiftstallene i StatRes er basert på statsregnskapet, men verdiene i StatRes er noe høyere enn summen av de aktuelle kapitlene i statsregnskapet. Dette skyldes i hovedsak at på disse kapitlene er ikke politiets utgifter til dekning av pensjonsforpliktelser for de politiansatte inkludert. I StatRes er det derfor lagt til et beløp tilsvarende det andre statlige virksomheter betaler for disse forpliktelsene. Se nærmere forklaring i Om statistikken .