13620_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/politi_statres/aar
13620
Flere årsverk i politi og påtale
statistikk
2009-10-28T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
politi_statres, Politi og påtale - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk, aktiviterer og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, anmeldelser, etterforskning, oppklaringsprosentKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Politi og påtale - StatRes (opphørt)2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere årsverk i politi og påtale

For politi- og påtalemyndigheten var det fra 2007 til 2008 en økning i avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, på 248 årsverk, eller 2,0 prosent. Da denne statistikken ble publisert i oktober viste den en nedgang i antall politiårsverk fra 2007 til 2008. Tallene er nå rettet.

Av dette hadde politistillingene en økning på 0,7 prosent, eller 52 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær. I alt var det 12 600 årsverk i sektoren i 2008, og av disse utgjorde politistillingene 7 500 årsverk.

Politi og påtale - StatRes 2008 er publisert med nye korrigerte tall. I den opprinnelige publiseringen manglet årsverk i 2008 for en enhet som i 2007 var registrert under Oslo politidistrikt. Denne enheten skulle for 2008 vært inkludert i gruppen ”andre enheter i politiet og påtale”. Dette er enheter som ikke er underlagt politidistriktene.

Tall på politidistrikt

Det publiseres i år for første gang statistikk fordelt på politidistrikt i StatRes. Statistikken viser til dels stor variasjon i utviklingen av politiårsverk i de ulike politidistriktene. Økningen var størst i Nordre Buskerud og Troms politidistrikt, med henholdsvis 15,6 og 7,3 prosent. Størst nedgang hadde Romerike politidistrikt, med 7,9 prosent, deretter fulgte Hordaland med en nedgang på 6,0 prosent. Tall for Oslo politidistrikt viser også nedgang i årsverk, men dette skyldtes en endret registrering av årsverk i grunnlagsregisteret for statistikken. En del årsverk som tidligere ble registrert under Oslo politidistrikt, registreres nå slik at de inngår i en samlegruppe av årsverk utenfor politidistriktene.

Ser man alle stillinger under ett, hadde Romerike størst nedgang, med 8,4 prosent. Østfold politidistrikt hadde størst økning, 8,3 prosent.

Store variasjoner i politidekningen mellom politidistriktene

Tallene for politidekningen fordelt på politidistrikter viser at det er relativt store variasjoner mellom ulike politidistrikt. Øst-Finnmark har den høyeste politidekningen i landet, med 3,1 politiårsverk per 1 000 innbyggere, etterfulgt av Oslo og Vest-Finnmark, med en politidekning på henholdsvis 2,6 og 1,8. Politidistriktene i Sunnmøre og Follo har den laveste politidekningen i landet, med 1,0 politiårsverk per 1 000 innbyggere. Den relativt sett høye politidekningen i Oslo kan ses i sammenheng med at om lag 1 av 4 anmeldte forbrytelser i Norge ble registrert i Oslo i 2008.

Økning i utgifter til kjøp av varer og tjenester

De totale utgiftene til politiet økte med 8 prosent, til 11,1 milliarder kroner i 2008. Økningen var størst for kjøp av varer og tjenester, som økte med nær 12 prosent, mens lønnsutgiftene økte mer moderat, med i underkant av 7 prosent. Til sammenlikning var økningen for staten totalt på 8 prosent, både for kjøp av varer og tjenester og lønn. Utgifter til kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet større utstyrsanskaffelser som politibiler og våpen, men også husleie. Nesten 1 av 3 kroner til politiet gikk til kjøp av varer og tjenester.

Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd, men flere voldsforbrytelser

Fra 2007 til 2008 ble antall anmeldte forbrytelser redusert med nær 3 prosent, til 264 200. Blant lovbruddsgruppene var det nedgang både for vinningskriminalitet (2,7 prosent) og narkotikaforbrytelser (8 prosent) - til drøyt 175 000 og 37 500 anmeldte tilfeller. Antall anmeldte voldsforbrytelser økte med 2 prosent, til over 26 000 forbrytelser.