13622_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/politi_statres/aar
13622
Nær 7 500 politiårsverk
statistikk
2008-10-31T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
politi_statres, Politi og påtale - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk, aktiviterer og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, anmeldelser, etterforskning, oppklaringsprosentKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Politi og påtale - StatRes (opphørt)2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær 7 500 politiårsverk

De totale kostnadene til politi- og påtalemyndigheten var på drøyt 10,3 milliarder kroner i 2007, en økning på 5 prosent fra 2006. 69 prosent av kostnadene utgjorde lønn (inkludert pensjonsutgifter), mens 31 prosent var knyttet til kjøp av varer og tjenester. Lønnsutgiftene har økt mest de siste to årene.

Dette viser den nye regnskaps- og personellstatistikken i StatRes - Statlig ressursbruk og resultater. I beregningene av politiets totale utgifter inkluderes også ikke regnskapsførte kostnader knyttet til pensjonsjonsforpliktelsene politi- og påtalemyndigheten har som arbeidsgiver. Disse utgiftene har økt i takt med de regnskapsførte lønnsutgiftene, og utgjorde hele 869 millioner kroner i 2007.

Stabilt antall politiårsverk

Statistisk sentralbyrås nye statistikk for avtalte årsverk, korrigert for lange fravær (legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner), viser at det var 7 453 årsverk for politiutdannet personell i 2007. Tilsvarende tall for 2005 og 2006 var henholdsvis 7 485 og 7 506. I 2007 tilsvarte dette 1,6 politiårsverk per 1 000 innbygger.

I samme periode var det en økning i antall årsverk knyttet til andre stillingsgrupper enn politistillinger. Fra 2005 økte antall årsverk i andre stillingsgrupper fra 4 100 til 4 900 årsverk i 2007. Om lag 200 av disse nye årsverkene kan imidlertid knyttes til en ren organisatorisk endring ved at namsfogdkontorene fra 2006 ble flyttet til politi- og påtaleområdet. Det totale antall årsverk i politi- og påtalemyndigheten tilsvarte derfor nær 12 400 årsverk i 2007.

400 000 anmeldte lovbrudd

I 2007 ble det anmeldt 398 000 lovbrudd, hvorav nesten 272 000 forbrytelser. I forhold til året før var det 1,9 prosent færre forbrytelser og 2,6 prosent flere forseelser. Tyverier og annen vinningskriminalitet utgjorde 45,3 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2007, noe som er en mindre andel enn i 2005 (48,8 prosent). Trafikkforseelsene økte i samme periode fra 15,7 prosent til 17,3 prosent.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Politi- og påtaleområdet i StatRes

Politi- og påtaleområdet i StatRes er organisatorisk avgrenset til å omfatte Den høyere påtalemyndighet, Politidirektoratet, politidistriktene, Kripos, Økokrim, Utrykningspolitiet, Politiets utlendingsenhet, Politiets data- og materielltjeneste, namsfogdkontorene, Politihøgskolen og Spesialenheten for politisaker. Indikatorsettet til Politi og påtale i StatRes er under utvikling og vil på sikt bli utvidet med flere og mer detaljerte indikatorer. Publiseringen i 2007 inneholder et begrenset antall hovedindikatorer fra Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over kostnader, årsverk, kriminalitet, uro for lovbrudd og politiutdanning. Statistikkene over kostnader og årsverk er nye, og spesielt utviklet av SSB for publisering i StatRes (se Om statistikken).