54169_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
54169
8 milliarder mer til alderspensjonister
statistikk
2011-11-01T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 milliarder mer til alderspensjonister

I 2010 utbetalte NAV 339 milliarder kroner i ulike stønader på vegne av fellesskapet. Det er en økning på 6 prosent fra året før. Utbetalinger av alderspensjoner økte med mer enn 7 prosent fra året før, til 121 milliarder kroner i 2010.

Arbeids- og velferdsetaten, som utgjør den statlige delen av NAV, har ansvar for å forvalte et regelverk - folketrygden og andre lover. Etaten skal sikre rett ytelse til rett tid dersom personen fyller vilkårene for den. NAV utbetaler dermed ulike stønader på vegne av fellesskapet. Det siste året økte utgiftene knyttet til ulike utbetalinger fra NAV med nær 19 milliarder. Fra 2006 har økningen i utbetalinger fra NAV totalt vært på 29 prosent.

Sterk vekst i alderspensjonsutgiftene

Antallet alderspensjonister har hatt en relativt stor økning, med 2 prosent fra 2009 til 2010. Det var totalt 663 800 alderspensjonister i 2010. I perioden fra 2006 til 2010 ble det i underkant av 5 prosent flere pensjonister. Store årskull født etter 2. verdenskrig, samt økningen i levealder, begynner i 2010 å vise seg i antallet pensjonister og ikke minst i utbetalingene fra NAV. Utbetalinger til alderspensjonister økte med mer enn 8 milliarder fra 2009 til 2010. Fra 2006 har folketrygdens utgifter til alderspensjon økt med mer enn 30 milliarder, eller om lag 33,5 prosent.

Stabilisering i driftsbudsjettet og færre årsverk

Driftsutgiftene, som i statistikken kalles egenproduksjon, hadde en økning på 1,6 prosent fra 2009 til 2010. I kroner var dette en økning på nær 160 millioner, til totalt 10 milliarder i 2010. Økningen i driftsbudsjettet har ligget stabilt på om lag samme nivå siden 2008.

Fra 2009 til 2010 var det en nedgang i antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i Arbeids- og velferdsetaten med nær 3 prosent, til i alt 12 170 årsverk. 

Arbeidsavklaringspenger

Fra mars 2010 erstattet arbeidsavklaringspenger (AAP) de tidligere ytelsene rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. 174 000 personer mottok AAP i 2010. NAV utbetalte 27,5 milliarder kroner til mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Nedgang i antall kontantstøttemottakere

Fra 2006 til 2010 har det vært en nedgang i antall mottakere av kontantstøtte på nær 40 prosent. 32 100 personer mottok kontantstøtte per desember 2010. Mødres arbeidsmarkedstilknytning er en viktig faktor når det gjelder bruk av kontantstøtte. Høytlønnede og høyt utdannede mødre benytter kontantstøtte i mindre grad enn andre mødregrupper.

Kilde: NAVs nettsider om kontantstøtte