13660_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
13660
16 prosent vekst i utgifter til sykepenger
statistikk
2010-11-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2009

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

16 prosent vekst i utgifter til sykepenger

Utgiftene til sykepenger økte med nær 5 milliarder kroner det siste året, viser regnskapsstatistikk for Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Disse utgiftene var på 36 milliarder kroner i 2009, og har steget med 9,5 milliarder eller drøyt 35 prosent fra 2006.

I tillegg til sitt eget driftsbudsjett har Arbeids- og velferdsetaten ansvar for å forvalte store overføringer, i form av ulike stønader på vegne av fellesskapet. Det siste året økte NAVs utgifter knyttet til overføringer med 29 milliarder, eller 10 prosent. I alt var overføringene på 320 milliarder kroner.

Utgifter til dagpenger ble fordoblet

Fordelingen på de ulike stønadsordningene viser at det har vært størst økning i utgiftene til dagpenger, som steg fra 4,4 milliarder kroner i 2008 til 9,7 milliarder i 2009. I tillegg økte utgiftene til arbeidsmarkedstiltak med 1,5 milliarder til i alt 6,6 milliarder kroner. Denne økningen må sees i sammenheng med at antall registrert helt arbeidsledige steg med 63 prosent det siste året til 69 000 personer i 2009.

De største overføringene er knyttet til alderspensjoner og uførepensjon. I alt utgjorde disse overføringene 173 milliarder kroner i 2009. Dette tilsvarer 54 prosent av de samlede overføringene som NAV forvalter. Utgiftene til alderspensjoner og uførepensjon økte med drøyt 11,4 milliarder, eller 7 prosent fra 2008 til 2009.

Fortsatt vekst i driftsbudsjettet

Utgiftene til NAV sin egenproduksjon økte med 150 millioner kroner, eller 1,6 prosent, det siste året til 9,9 milliarder kroner i 2009. Den reelle utgiftsøkningen var imidlertid større, fordi enheten Helseøkonomiforvaltningen ble flyttet fra NAVs ansvarsområde fra 2009. Den er nå underlagt Helsedirektoratet. Samtidig økte antall avtalte årsverk i NAV, eksklusive lange fravær, med 2 prosent, til i alt 12 540 årsverk. 

650 000 alderspensjonister og 296 000 uførepensjonister

Statistikken for NAV viser også antall mottakere fordelt på de største stønadsgruppene. De største stønadsgruppene, som for eksempel alderspensjonister, har hatt en relativt stabil utvikling de fire siste årene. Antall uførepensjonister har ligget stabilt på rundt 296 000 personer. Antall mottakere av sykepenger (legemeldt sykefravær) økte derimot klart med 8 prosent, til 140 000 personer. Dette kan forklare noe av økningen i utbetalte sykepenger i perioden.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Etaten ble etablert i juli 2006 og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, osv. Noen av NAVs hovedmål er å bidra til flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd og et velfungerende arbeidsmarked. NAV i StatRes omfatter kun den statlige delen av NAV.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon.