13658_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
13658
Økte utgifter for NAV
statistikk
2009-12-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter for NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) økte sine utgifter med 716 millioner kroner fra 2007 til 2008, til i alt nær ti milliarder kroner. Fra 2006 til 2008 økte utgiftene med 1,8 milliarder kroner, eller 22 prosent.

I tillegg til sitt eget driftsbudsjett har NAV også ansvar for å forvalte store overføringer, i form av ulike trygder og stønader, på vegne av fellesskapet. NAVs samlede overføringer økte med 17,6 milliarder kroner det siste året, til drøyt 291 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 6,4 prosent fra 2007. Fra 2006 til 2008 økte overføringene med 29 milliarder kroner, eller 11 prosent.

Over 12 000 årsverk i NAV

NAV er med sine nesten 12 300 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, en av landets største statsetater. De siste årene har det vært en økning i antall årsverk. Fra 2007 til 2008 økte antall årsverk med 4 prosent, mens økningen fra 2006 til 2008 var på nær 6 prosent.

Tallet på alderspensjonister holder seg stabilt

Statistikken for NAV viser også antall mottakere fordelt på de største stønadsgruppene. De største stønadsgruppene, som for eksempel alderspensjonister, har hatt en relativt stabil utvikling de tre siste årene. I 2008 var det 643 000 alderspensjonister i Norge. Antall uføretrygdede har ligget stabilt på drøyt 290 000 personer. Det var imidlertid en markant økning i personer med tidsbegrenset uførestønad, som økte med over 17 prosent det siste året, til 44 000 personer. Det var også en klar økning i antall sykemeldte (legemeldt sykefravær), som økte med drøyt 7 prosent, til 130 000 personer.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Etaten ble etablert i juli 2006 og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, og så videre. NAVs hovedmål er å bidra til flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd, et velfungerende arbeidsmarked og rett tjeneste og stønad til rett tid. NAV i StatRes omfatter kun den statlige delen av NAV.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon.