Samfunnsspeilet: 3/2016

I høstnummeret kan du lese om frisklivssentraler, jegere og høstjakt. Du får òg svar på hvorfor pasienter havner på gangen, og hvordan taxiprisene kan øke når passasjerttallet går ned. Hvem innvandrere stemmer på og hvor lenge de lever blir også tatt opp.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.4 MB)

Artikler

 • Hvem er jeger?

  For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

 • Færre drosjekundar gjev høgare prisar

  Eigarar og sjåførar må dela på satdig færre taxipassasjerar. Normalt vil lågare etterspurnad redusera tilbodet, men drosjenæringa har tvert om auka prisane tre gonger meir enn den generelle prisstigninga, slik at omsetninga er stabil.

 • Fulle sykehus = korridorpasienter?

  Akershus universitetssykehus og Helse Stavanger har færrest ledige senger og flest korridorpasienter. På St. Olavs Hospital i Trondheim og Diakonhjemmet i Oslo er det òg få ledige senger, men her ligger nesten ingen på gangen. Hva kan forskjellene skyldes?

 • Frisklivssentralane i frammarsj

  Stadig fleire kommunar har frisklivssentralar som førebyggande og helsefremjande tilbod til innbyggjarane. I 2015 hadde tre av fem kommunar slike sentralar, ei dobling frå 2011. 16 000 personar deltok på minst eitt av tilboda ved sentralane i 2013.

 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Seks av ti innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer Arbeiderpartiet. Blant innvandrere fra Europa er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, mens regjeringspartiene Høyre og Frp er noe mer populære enn Ap.

 • Er det de friskeste innvandrerne som kommer til Norge?

  Innvandrere har rundt 20 prosent lavere dødelighet, altså sannsynlighet for å dø et gitt år, enn den øvrige befolkningen. Blant yngre innvandrere er dødeligheten mer enn 50 prosent lavere. Men dødeligheten øker jo lenger innvandrnere har bodd i landet vårt.

 • SSBs intervjuvirksomhet feirer 50 år

  Siden 1966 har SSB gjennomført 3 millioner intervjuer, hjemme hos folk eller per telefon. Hvilke spørsmål stiller intervjuerne, og hva har forandret seg i løpet av disse 50 årene?

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.