Samfunnsspeilet: 2011/2

Denne utgaven er et temanummer om helse. Du kan blant annet lese om pleie og omsorg, plastisk kirurgi, yrkesskader og mødredødelighet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • God helse og flere leveår

  De fleste av oss sier at helsa er god, og slik har det vært lenge, selv om mange lever med varige sykdommer.

 • Stort omfang av deltidsarbeid

  En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere.

 • Unge menn skader seg oftest på jobb

  Hvert år skader titusenvis av nordmenn seg på arbeidsplassen. Skaderisikoen er størst hos unge menn, og yrkene med høyest risiko befinner seg i bygge- og anleggsnæringen eller blant primærnæringene.

 • Hva dør man av i EU - og i Norge?

  Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år.

 • Hvor mange kvinner dør i svangerskap?

  Mødredødeligheten i den rike del av verden er lav, men i mange utviklingsland er det stor risiko forbundet med svangerskap og fødsel.

 • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser

  Det er store forskjeller mellom helseforetakene i antall tvangsinnleggelser.

 • Vekst i antall leger

  Fra 1990 til 2009 har helsetjenesten blitt tilført omtrent 7 400 flere legeårsverk.

 • 5 prosent har lagt seg under kniven

  Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert.

 • Høyest vekst for ideelle sykehus

  Ansvaret for spesialisthelsetjenestene er gitt til de regionale helseforetakene, fire i alt.

 • Helse, kontakt og berøring

  Et nært og godt forhold til andre mennesker betyr mye for helsetilstanden.

 • Flere med brukerstyrt personlig assistent

  Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

 • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

  Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedre med årene, ser det ikke ut til at det er blitt færre som trenger hjelp.

 • Dårligere helse blant innvandrerne

  I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett.

 • En av fem fastleger er innvandrer

  Ved utgangen av 2009 var det rundt 4 000 fastleger i Norge.Ved utgangen av 2009 var det rundt 4 000 fastleger i Norge.

 • Mindre del av utgiftene går til eldre

  Kommunene brukte til sammen nær 75 milliarder kroner på tjenester til pleie- og omsorgstrengende i 2009.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.