Samfunnsspeilet: 2009/5-6

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese mer sosiale indikatorer for 2009, befolkningsveksten i Norge, boforhold og boligøkonomi, samt utviklingen i regionale arbeidsmarkeder.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Rogaland: Flest sysselsatte og færrest sykmeldte

  Yrkesdeltakelsen for i fjor var rekordhøy.

 • Langstrakt land - ulik livskvalitet

  En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling.

 • Kulturinteressen øker, også på landet

  Både kulturtilbudet og andelen innbyggere som går på arrangementer på små steder rundt om i landet, såkalte spredtbygde strøk, har økt i de siste 17 åra.

 • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

  2007 var et meget godt år for økonomien i norske husholdninger.

 • Flest sosialhjelpsmottakere i Nord-Norge

  I 2008 mottok 2,3 prosent av Norges befolkning sosialhjelp.

 • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder

  Sysselsettingsutviklingen i Norge har gått i retning av en viss geografisk sentralisering, men graden av sentralisering varierer klart, avhengig av konjunkturforløpet.

 • Flere tar høyere utdanning

  I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået.

 • Store forskjeller i boutgiftene

  Det er store forskjeller i boutgifter mellom landsdelene, men det er forholdsvis små forskjeller i oppfatningen av hvorvidt boutgiftene er tyngende.

 • Er helsen avhengig av hvor vi bor?

  Helse og helserelatert livsstil gjenspeiles blant annet i de regionale dødelighetstallene og hva innbyggerne selv sier om egen helse.

 • Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet

  Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd.

 • Mest familie- og nabokontakt på bygda

  Vennskap og vennekontakt er stort sett likt fordelt over hele Norges land, men det ser ut til at personer i spredtbygde strøk noe oftere har kontakt med familie og naboer.

 • Befolkningsvekst - men ikke overalt

  Det er ikke mange kvinner i Europa som føder flere barn enn de norske. Samtidig flytter mange utlendinger til Norge for å jobbe og bo her; de fleste kommer fra Polen.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.