Samfunnsspeilet: 2007/4

I denne utgaven av Samfunnsspeilet presenteres artikler blant annet om barn i familier med lavinntekt, mediebruk, innvandrermangfold i kommunene, samt mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Få utsatt, noen yrker mer utsatt enn andre

  I løpet av det siste året har mobbing og trakassering i arbeidslivet fått stor plass i mediebildet. Når temaet presenteres, får vi et innblikk i enkeltsaker, men blir sjelden presentert for det mer generelle bildet.

 • Ingeniører fra India og flyktninger fra Afghanistan

  Innvandrerbefolkningen i Norge er en mangfoldig gruppe, og det gir lite mening i å uttale seg om hva «innvandrerne» gjør, mener og tenker.

 • Feilslutninger om fedmeproblemet?

  Stadig flere blir overvektige eller fete, i Norge som i resten av verden.

 • Hvor bor de?

  Oslo og Drammen skiller seg ut blant byene ved å ha mange barn i familier med lave inntekter.

 • Stadig mer tid foran skjermen

  Nordmenn sitter stadig mer foran skjermen på fritida.

 • Store variasjoner i levekår

  Det er store forskjeller i levekårene til ikke-vestlige innvandrere i de største kommunene i Norge.

 • Få har mange, mange har få

  Hvorfor er det viktig å beskrive lokale, ikke bare nasjonale, integreringsutfordringer?

 • Flere innvandrerkvinner på krisesentrene

  Antall personer som oppsøkte krisesentrene i 2006, er omtrent det samme som i 2005.

 • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

  Innføringen av kontantstøtten i 1998 medførte et klart inntektsløft for mange svaktstilte barnefamilier og bidro til å løfte mange barn over lavinntektsgrensen. Imidlertid ble barnetrygden redusert i den samme perioden.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.