Samfunnsspeilet: 2006/5-6

I årets siste utgave av Samfunnsspeilet presenteres artikler som omhandler blant annet eldrebølgen, befolkningsvekst, politisk deltakning, samt kostnadsøkningen og kompetanseløft i helsesektoren.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år

  Mens stadig flere under 67 år mottar pleie- og omsorgstjenester, har økningen i antallet mottakere som er 80 år eller eldre de siste 10 årene, vært beskjeden.

 • Fortsatt mange utenfor arbeidslivet

  Stadig flere personer mottar uføreytelser og attføringspenger, samtidig som en vekst i antall førtidspensjonerte fører til færre yrkesaktive.

 • Vi blir stadig flere

  Norges befolkning har økt kraftig de siste 30 årene til tross for en relativ lav fruktbarhet siden midten av 1970-tallet.

 • Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

  Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge.

 • Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking

  Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte personer i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig flere samliv blir oppløst.

 • Ikke mer utsatt - men flere tatt

  Folk flest er ikke blitt mer utsatt for lovbrudd i løpet av de siste årene.

 • Mange jobber, men mindre enn før

  Det norske arbeidsmarkedet er preget av høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre europeiske land.

 • Inntektene øker, men gjelden øker mer

  De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden 1990 til 2004.

 • Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende

  Det bygges stadig flere, men mindre boliger. Andelen som bor trangt holder seg stabil.

 • Økt bruk både av kulturtilbud og Internett

  Alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. Det gjelder både menn og kvinner.

 • Flere i utdanning - på alle nivå

  Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og antallet som fortsetter i høyere utdanning øker.

 • Deltar vi mindre enn før- eller bare på en annen måte?

  Fallende politisk engasjement. Synkende valgdeltaking ved stortings- og lokalvalg. Medlemsflukt fra de politiske partiene. Dette er et bilde mange kanskje har av nordmenns politiske deltaking.

 • Mens vi venter på eldrebølgen...

  Dette nummeret av Samfunnsspeilet er spekket med informasjon - det er en slags «Rikets sosiale tilstand». Vi har trukket ut noen tendenser og trekk som vi mener det er grunn til å legge vekt på.

 • Norsk økonomi

  Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over utviklingen i norsk økonomi fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.