Samfunnsspeilet: 2005/4

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese at utdanningsnivået til kvinner ikke har ført til likestilling innenfor lønn og inntekt, at innvandrerbefolkningen er mangfoldig og at flere er borte fra arbeidslivet grunnet helsesvikt.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • På vei mot det likestilte samfunn?

  Stadig flere kvinner tar steget ut i arbeidslivet. Flere kvinner enn menn har utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

 • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

  Innvandrerbefolkningen er en svært sammensatt gruppe. Som i befolkningen ellers består den av mange ulike individer i ulike aldre og størrelser, med ulik utdanning og ulik sosial bakgrunn.

 • Flere folk - færre unge

  Norges befolkning har vokst kraftig og sammensetningen har på mange måter endret seg de siste 30 årene.

 • Kvinner lever lenger - med flere sykdommer

  Vi lever stadig lenger, og avstanden mellom menns og kvinners dødelighet krymper.

 • Flere eldre mottar hjemmesykepleie

  Antallet institusjonsplasser har gått ned de senere år, mens flere mottar hjemmesykepleie.

 • Flere tar utdanning - og stadig lengre

  Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning.

 • Typisk norsk å arbeide deltid

  Det norske arbeidsmarkedet er preget av høyt sysselsettingsnivå sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Andelen deltidssysselsatte er imidlertid høy, særlig for kvinner. Etter årtusenskiftet har den markerte økningen i sykefraværet skapt debatt. Det er færre som opplever konflikter med ledelsen eller konflikter ansatte imellom, men det er også en nedgang i graden av selvbestemmelse over noen viktige sider ved arbeidet. Menn har større selvbestemmelse i jobben enn kvinner.

 • Større inntektsforskjeller

  Husholdningsinntektene økte noe mindre i 2003 enn året før, blant annet på grunn av svak lønnsvekst.

 • Flere utenfor arbeidslivet

  Tross nedgang i antall mottakere av sykepenger og rehabiliteringspenger i 2004, er det stadig flere personer i yrkesaktiv alder som midlertidig eller varig er borte fra arbeidslivet grunnet helsesvikt.

 • Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før

  De gruppene som bodde romslig fra før, har fått det enda romsligere, mens det er liten endring for de gruppene som bor trangest.

 • Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne

  Menn og kvinner i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra.

 • Ung, utsatt og tatt

  Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 1980-tallet.

 • Norsk økonomi gjennom 20 år

  I denne artikkelen gis en kort presentasjon av norsk økonomi gjennom 20 år.

 • Tankevekkende, morsom, diskutabel og unøyaktig

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.