Samfunnsspeilet: 2004/4

Årets fjerde utgave av Samfunnsspeilet er et indikatornummer som tar for seg sosiale indikatorer fra 1980- 2004. Her presenteres artikler om blant annet befolkning, helse, utdanning, inntekt og forbruk og kriminalitet. Du kan også lese om krigsbarnas levekår.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Sosial og politisk deltaking

  Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av det økende antallet samlivsoppløsninger.

 • Pleie og omsorgstjenester

  Antallet institusjonsbeboere har sunket svakt de siste årene, mens stadig flere mottar hjemmebaserte tjenester.

 • Arbeid

  Arbeidsmarkedet har vært preget av skiftende konjunkturer de siste tiårene. Svingningene har medført store endringer - særlig i arbeidsledighet, men også for sysselsetting, arbeidstid og uførepensjonering.

 • Inntekt og forbruk

  Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002.

 • Mange krigsbarn med vanskelige levekår

  Sammenliknet med sine jevnaldrende kommer krigsbarna som gruppe dårligere ut på nesten samtlige levekårsfelter.

 • Utdanning

  Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage.

 • Kriminalitet

  Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene.

 • Befolkning

  Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte.

 • Fritid og kultur

  De seinere åra har besøk på klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover.

 • Rikere, og hva så?

  Vi er blitt rikere, mer velutdannede, mer likestilte, mer urbaniserte og bor bedre og eier mer. Sysselsettingen er høy og levealderen likeså. Hvordan har det påvirket kvaliteten på våre liv og våre sosiale relasjoner?

 • Bolig, omgivelser og miljø

  De siste 40 årene har omfattende boligbygging ført til en kraftig bedring i boligstandarden.

 • Helse

  Gjennom hele 1900-tallet er den generelle helsetilstanden i den norske befolkningen blitt bedre.

 • Sosial trygghet

  Stadig flere personer i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet på grunn av helsesvikt.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.