Samfunnsspeilet: 2003/4

Årets fjerde utgave av Samfunnsspeilet er et indikatornummer med sosiale indikatorer fra 1980-2003. Det kommer blant annet frem at Norge har flere sysselsatte enn noen gang, men flere uføre og med sosialhjelp. I tillegg presenteres artikler som omhandler blant annet helse, kriminalitet, sosial trygghet og fritid og kultur.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Bolig, omgivelser og miljø

 • Sosial og politisk deltaking

  Andelen som er enslige og bor alene har økt betydelig. Isolert sett er dette en tendens som peker i retning av mindre kontakt og sosialt fellesskap.

 • Blir litt vanskelige tider snart litt bedre?

  Arbeidsmarkedet er blitt strammere de siste årene, men fortsatt er sysselsettingen høy og arbeidsledigheten lav med europeisk målestokk.

 • Fritid og kultur

  Antallet kinobesøk har de senere årene variert rundt 2,6 besøk per innbygger i året.

 • Pleie- og omsorgstjenester

  Et markant trekk i utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene er en overgang fra tjenester i institusjon til tjenester i hjemmet.

 • Utdanning

  Over 22 prosent av befolkningen over 16 år, som vi har utdanningsopplysninger om, hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2001.

 • Sosial trygghet

  I Norge er det først og fremst den statlige folketrygden som skal sikre folk mot inntektsbortfall. I tillegg skal den kommunale sosialhjelpen sikre de tilfellene som folketrygden ikke dekker.

 • Befolkning

 • Arbeid

  Perioden fra begynnelsen av 1980-årene og fram til i dag er preget av sterke svingninger på arbeidsmarkedet.

 • Helse

  Som vi har sett i avsnittet om befolkningen, var den forventede levealderen i 2002 76,5 år for menn og 81,5 år for kvinner. Det er en økning på vel to år for menn og vel ett år for kvinner fra ti år tidligere.

 • Kriminalitet

  Trygghet for liv og eiendom er et gode i et velferdssamfunn som vårt.

 • Inntekt og forbruk

  Etter vedvarende vekst i gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, særlig i siste halvdel av 1990-tallet, viser tallene fra 2001 målt i faste priser, en svak tilbakegang.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.