Samfunnsspeilet: 2003/2

Denne utgaven av Samfunnsspeilet er viet kommune-Norge. Her presenteres artikler om blant annet gevinstene med å slå sammen kommuner, regionale befolkningsframskrivinger og levekår i storbyene.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Gevinster å hente

  Kostnadene per innbygger for å produsere kommunale tjenester varierer mellom kommuner, avhengig av om kommunen er spredtbygd eller tettbygd og om den er stor eller liten.

 • Størst vekst rundt Oslofjorden

  Statistisk sentralbyrås nye framskrivinger viser at de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre tusen personer.

 • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland

  Konjunkturutviklingen basert på arbeidsledigheten som konjunkturindikator viser at Vestlandet hadde den lengste oppgangskonjunkturen og det laveste ledighetsnivået under høykonjunkturen på 1990-tallet.

 • Fruktbarhet i kommune-Norge

  Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten.

 • Levekår i storbyene: Noen bydeler er særlig utsatte

  Det er en tendens til opphopning av levekårsproblemer i de store byene.

 • Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner - men fylkesvise variasjone

  Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være uavhengig av bosted og økonomi. Allikevel er det store variasjoner i fylkenes utgifter per innbygger.

 • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

  Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene.

 • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

  Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.