Samfunnsspeilet: 2/2014

I dette nummeret får du vite mer om bosetning på gårdsbruk. Dessuten omtales resultatene av en undersøkelse om veteraners levekår. Les også om offentlig og privat rusbehandling. Til slutt finner du en artikkel om barnløshet blant middelaldrende menn.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.8 MB)

Artikler

 • Mange bur på gard, færre er bønder

  Ein av tolv nordmenn bur på eit gardsbruk. Det er registrert over 186 000 landbrukseigedomar i Noreg, men berre kvar fjerde har aktiv jordbruksdrift. I 1959 hadde nesten 200 000 gardar eiga drift.

 • Norske veteraner har gode levekår

  Mange menn og kvinner har følt krigen på kroppen i sin jobb som soldat i internasjonale oppdrag. En undersøkelse fra 2012 viser likevel ingen overhyppighet av levekårsproblemer, selv om negative opplevelser i tjenesten øker faren for problemer siden.

 • Rusbehandling – mye i privat regi

  Behandling av rusmisbrukere foregår i stor grad ved private institusjoner, i tillegg til i det offentlige helsevesenet. I 2012 gikk en tredjedel av helseforetakenes driftsutgifter innenfor rusbehandling til kjøp av tjenester fra private institusjoner.

 • Stadig flere menn i Norge er barnløse

  I 2013 var hver fjerde mann i Norge barnløs ved fylte 45 år. Siden 2004 har innvandring av menn fra EU økt kraftig, og barnløshet er vanligere hos disse mennene enn hos menn ellers. Men menns økende barnløshet generelt skyldes i liten grad innvandring.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.