Rapporter 2012/45

Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer

Ventetid på uførepensjon

Indikatorer skal benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der de i virkeligheten er kompliserte eller for kostbare å måle direkte. I denne rapporten har vi konstruert en indikator som skal angi hvordan behandlingstiden for søknader om ytelser ved uførhet varierer mellom ulike NAV-kontorer/områder.

Indikatorer skal benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der de i virkeligheten er kompliserte eller for kostbare å måle direkte. I denne rapporten har vi konstruert en indikator som skal angi hvordan behandlingstiden for søknader om ytelser ved uførhet varierer mellom ulike NAV-kontorer/områder. Vi har tatt som utgangspunkt at dersom det er systematiske forskjeller mellom NAV-områdene når det gjelder ventetid på ferdigbehandling av uførepensjonssøknader, etter at vi har korrigert for en del systematiske forskjeller i kjennetegnene ved søkerne, er dette en indikasjon på at det finnes kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer.

I perioden som vi analyserer, som baserer seg på data fra 2008, var det som regel en to-trinnsbehandling av uføresøknader, og det var en varierende praksis fra fylke til fylke i forhold til effektivisering og spesialisering. På grunn av denne totrinnsbehandlingen har vi i denne analysen valgt å se på ventetid på fylkesnivå. Vi har videre valgt å kontrollere for saksflyt for å ta hensyn til om behandlingene av søknadene enten fant sted ved samme kontor som der hvor søknaden først ble registrert, eller om søknaden ble behandlet ved fylkeskontoret eller ved et annet trygdekontor i samme fylke.

Vi finner etter å ha kontrollert for en rekke bakgrunnsvariabler knyttet til søkerne at ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierer en god del mellom de ulike NAV-kontorene/områdene. Sør-Trøndelag er det mest effektive fylket, mens Hordaland og Oslo er de minst effektive. Forskjellen mellom topp og bunn tilsvarer en forlenget ventetid på rundt tre måneder. I snitt tar det 129 dager å få en søknad ferdig behandlet.

Man bør være varsom med å trekke altfor klare konklusjoner gitt at analysen bygger på data om ventetid bare for ett enkelt år, og fordi behandling av uførepensjonssøknader bare utgjør en del av NAVs mange omfattende oppgaver. NAV var dessuten i denne perioden preget av store omorganiseringer noe som kan ha påvirket de ulike NAV-områdene ulikt.

Om publikasjonen

Tittel

Ventetid på uførepensjon. Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer

Ansvarlige

Trude Gunnes, Tom Kornstad

Serie og -nummer

Rapporter 2012/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8572-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8571-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt