Pardanningsmønstre blant unge med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam

Velger livsledsager med samme bakgrunn

Publisert:

Unge med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam som er etablert i et parforhold, er i stor grad etablert med en partner som enten er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Men unge med vietnamesisk bakgrunn finner i langt større grad livsledsagere i den øvrige befolkningen enn unge i de to andre gruppene.

Det viser rapporten "Søker krake make?" som er skrevet av seniorrådgiver Gunnlaug Daugstad i Statistisk sentralbyrå. Rapporten tar for seg ekteskaps- og pardanningsmønstre blant unge med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam, basert på data fra levekårsundersøkelsen blant unge med innvandrerbakgrunn. Analysen omfatter unge norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere som innvandret før skolealder, i aldersgruppa 20-25 år. Analysen ser også på forskjeller mellom de unge som lever i etablerte parforhold og de som ennå ikke gjør det.

Samboerskap mest vanlig blant unge med bakgrunn fra Vietnam

Unge med innvandrerbakgrunn fra Tyrkia, Vietnam og Pakistan er oftere gift og sjeldnere samboere enn unge i den øvrige befolkningen. Og av de tre gruppene er det flest som lever i samliv blant unge med tyrkisk bakgrunn. I aldersgruppa 20-25 år var 40 prosent gift og 2 prosent samboende blant de med tyrkisk bakgrunn. Blant unge med pakistansk bakgrunn var 20 prosent gift og 1 prosent samboende. Til sammenligning var 10 prosent samboende og 2 prosent gift blant unge med vietnamesisk bakgrunn. Altså er samboerskap langt mer vanlig blant unge med vietnamesisk bakgrunn enn det er i de to andre gruppene. Mange unge med bakgrunn fra Vietnam har også kjæreste. Hele 42 prosent av dem med vietnamesisk bakgrunn i utvalget hadde kjæreste. Å ha kjæreste er langt mindre vanlig blant de unge i de to andre gruppene.

Velger livsledsager med samme bakgrunn

De aller fleste i utvalget som var i et etablert forhold (gift, samboende eller forlovet), var i et forhold med en som selv var innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Men unge med vietnamesisk bakgrunn etablerte seg i større grad enn dem med tyrkisk og pakistansk bakgrunn, med personer uten innvandrerbakgrunn. Blant dem som var i et forhold, var 62 prosent av unge med vietnamesiske bakgrunn i et forhold med noen uten innvandrerbakgrunn. Tilsvarende tall for unge med tyrkisk og pakistansk bakgrunn var 11 og 7 prosent.

Sannsynligheten for å etablere seg med en partner uten innvandrerbakgrunn kan ha en sammenheng med utdanningsnivå. Både blant voksne innvandrere og unge med innvandrerbakgrunn har de med høyere utdanning større tilbøyelighet til å være i et forhold med en person uten innvandrerbakgrunn, enn dem med lavere utdanning.

De etablerte har i mindre grad nære norske venner

Religiøs overbevisning/religionens viktighet kan også se ut til å ha en innvirkning på valg av ektefelle, men egen tro har trolig lite å si for om unge har etablert seg tidlig eller ikke. Unge med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam som har partnere uten innvandrerbakgrunn, oppgir at religion er mindre viktig for dem enn for dem som lever i forhold hvor begge har innvandrerbakgrunn.

Unge i alderen 20-25 år som allerede har giftet seg, har også i mindre grad nære norske venner enn dem som ikke har etablert seg. Blant unge som har nære norske venner, er det også mindre skepsis til ekteskap mellom to personer med ulik etnisk bakgrunn

Har ikke kartlagt tvangsekteskap

Rapporten gir ikke grunnlag for å kartlegge omfang av tvangsekteskap. Bare 3 prosent i alderen 20-25 år i utvalget sa at de i liten eller svært liten grad var involvert i beslutningen om å gifte/forlove seg, mens like mange var lite eller svært lite involvert i å finne ektefellen/forloveden.

Kontakt