Rapporter 2008/14

Unge oppvokst i Norge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam

Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn

Rapporten er basert på intervjuer med 870 unge i alderen 16-25 år som enten er født i Norge eller innvandret til Norge før de fylte 6 år, med begge foreldre født i Pakistan, Tyrkia eller Vietnam.

Tre av fire unge med innvandrerbakgrunn er født i Norge, mens resten har innvandret før de fylte 6 år.

Rapporten kartlegger forskjeller i levekår etter landbakgrunn og mellom kjønnene i utvalget, og sammenligner levekårene med både unge ellers og eldre førstegenerasjonsinnvandrere.

Unge med innvandrerbakgrunn bor i større grad hos foreldrene enn unge ellers, særlig de eldste. Unge med pakistansk bakgrunn har størst husholdninger, men bor også i de største boligene. Trangboddhet oppfattes sjelden som et problem da bare en av ti synes boligen er for liten. Et mindretall ønsker seg mange med samme landbakgrunn i nabolaget, og tre av ti mener det ideelle her ville være "noen få".

Andelen gifte er høyere – og andelen som har samboer vesentlig lavere - enn blant andre unge. Blant dem med tyrkisk bakgrunn er nesten hver fjerde gift, mot knapt en av åtte med pakistansk og bare en av hundre med vietnamesisk bakgrunn. To av tre gifte hadde svært stor innflytelse på ekteskapsinngåelsen. En av fem gifte har ektefellen boende i utlandet.

Unge med innvandrerbakgrunn er like aktive i jobb og/eller utdanning som andre unge. Nær to av tre går på skole eller studerer, kvinner noe oftere enn menn, som blant unge ellers. Andelen som har arbeid er fullt på høyde med andre unge. Andelen som har arbeid er særlig høy blant unge med tyrkisk bakgrunn. Det er her stor kjønnsforskjell blant dem med pakistansk bakgrunn.

Unge med innvandrerbakgrunn har mindre problemer med husholdningsøkonomien enn andre unge.

Unge med innvandrerbakgrunn har bare litt dårligere egenvurdert helse enn andre unge, men er mer plaget av nervøsitet og tungsinn. Eldre unge med innvandrerbakgrunn røyker oftere enn andre unge, mens de yngste røyker sjeldnere.

Tre av ti har ingen gode venner med norsk bakgrunn, og andelen er lavere blant de yngre enn blant de eldre. Det er færre som mangler venner med norsk bakgrunn enn blant eldre førstegenerasjonsinnvandrere. Ensomhet er også mindre utbredt enn i foreldregenerasjonen. Unge med innvandrerbakgrunn er verken mer eller mindre ensomme enn andre unge.

En av tre ser film eller TV på foreldrenes morsmål daglig. Når de leser, velger de aller fleste norske bøker og aviser.

Nesten halvparten sier at religion er "svært viktig i livet". Blant dem med pakistansk og tyrkisk bakgrunn er religion minst like viktig for de unge som for førstegenerasjonsinnvandrere. Unge menn med pakistansk bakgrunn er mer religiøst aktive enn førstegenerasjonsinnvandrere.

To av tre mener de snakker svært godt norsk. De fleste behersker foreldrenes morsmål godt, og en del mestrer morsmålet bedre enn norsk. De som har hatt lengre opphold i hjemlandet, har dårligere norskkunnskaper enn andre.

Nesten halvparten har følt seg forskjellsbehandlet på grunn av sin utenlandske bakgrunn på ett eller annet samfunnsområde. Unge med vietnamesisk bakgrunn føler seg alt i alt sjeldnere dårlig behandlet enn unge med pakistansk eller tyrkisk bak grunn. Kvinner føler seg sjeldnere dårlig behandlet enn menn. Unge med tyrkisk bakgrunn føler seg oftere diskriminert på boligmarkedet enn andre. Én av fire mente diskriminerende holdninger var blant årsakene til at de var blitt gående uten jobb. Dette er nøyaktig den samme andelen som blant innvandrerbefolkningen for øvrig. Færre etterkommere enn førstegenerasjonsinnvandrere sier de har opplevd forskjellsbehandling på boligmarkedet.

Et klart flertall av unge med innvandrerbakgrunn føler en betydelig grad av samhørighet med Norge som land. De føler imidlertid ikke større samhørighet med Norge enn foreldregenerasjonen, og samhørighetsfølelsen er ikke sterkere blant eldre enn yngre ungdommer. Over halvparten blant unge med pakistansk bakgrunn har gått på skole i Pakistan, og en av fem har her hatt minst ett års skolegang. En av tre vurderer på sikt å flytte til opprinnelseslandet. Andelen som vurderer å flytte er betydelig lavere enn blant førstegenerasjonsinnvandrere.

Prosjektstøtte : Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Om publikasjonen

Tittel

Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn. Unge oppvokst i Norge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam

Ansvarlig

Torkil Løwe

Serie og -nummer

Rapporter 2008/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7362-9

ISBN (trykt)

9788253773612

ISSN

0806-2056

Antall sider

121

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt