Statistiske analyser 093

Ungdoms levekår

Denne publikasjonen beskriver ulike sider ved levekårene til unge personer i alderen 16-30 år i Norge. Hovedformålet med publikasjonen er å gi en beskrivelse av levekårene med fokus på unge marginaliserte. Marginalisering betyr at man befinner seg i utkanten eller utenfor en gruppe eller sammenheng og kan defineres på ulike måter. I denne publikasjonen fokuserer vi på ulike ting som marginalisering fra utdanning og arbeid, helsemarginalisering, kriminalitet, sosial og økonomisk marginalisering. Etter innledning og sammendrag starter vi med kapitler om demografi og utdanning. Så fortsetter vi med kapitler om yrkestilknytning, arbeidsmarginalisering og levekårsproblemer. Så har vi et omfattende kapittel om helse, to kapitler om kriminalitet, ett om sosial kontakt og ensomhet, før vi til slutt har to kapitler om økonomisk utsatte grupper, nemlig sosialhjelpsmottakere og enslige forsørgere.

Om publikasjonen

Tittel

Ungdoms levekår

Ansvarlig

Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Statistiske analyser 093

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Levekår, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7272-1

ISBN (trykt)

9788253772714

ISSN

1892-7521

Antall sider

215

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt