Trygghet blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015 og 2013*. Prosent

Tilbake til artikkelen

Trygghet blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015 og 2013*. Prosent1
  Har vært utsatt for vold eller trusler det siste året Er urolig for vold eller trusler om vold på bosted Har problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet Antall personer Er utsatt for mobbing og/eller seksuell trakassering på arbeidsplassen Antall personer*
1Tall er rettet 29. august 2018.
I alt 4 6 6 6 393 7 7 979
Kjønn            
Menn 3 2 6 3 293 4 4 066
Kvinner 4 9 6 3 100 10 3 913
Alder            
16-24 år 7 9 6 853 11 822
25-44 år 5 6 8 1 877 8 3 279
45-66 år 3 4 5 2 452 5 3 878
67 år og over 1 5 5 1 211    
Utdanningsnivå            
Grunnskole 5 7 7 1 320 9 1 178
Videregående 2 5 5 2 633 7 3 097
Universitet og høgskole 3 5 6 2 372 6 3 639
Hovedaktivitet            
Yrkesaktiv heltid 3 4 6 3 442 6 6 314
Yrkesaktiv deltid 5 8 5 494 10 991
Arbeidsledig 11 7 5 136 . 19
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 6 9 8 627 14 481
Alders- eller afp pensjonist 1 5 4 1 292 . 24
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 5 11 7 320 . 60
Husholdningstype            
Aleneboende under 45 år 8 10 10 519 11 756
Aleneboende 45 år eller eldre 2 7 7 832 6 577
Parhusholdninger uten barn under 45 år 4 8 12 335 9 514
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre 1 3 3 1 614 4 1 507
Parhusholdninger med barn 0-19 år 3 4 5 1 966 6 3 503
Enslige forsørger m/barn 0-19 år 10 9 6 341 12 406
Geografi            
Oslo 4 10 13 814 7 1 086
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 3 6 8 929 7 1 234
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 4 6 6 1 484 7 1 753
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 3 5 3 1 323 7 1 581
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 3 3 4 1 836 7 2 325
Inntekt etter skatt per forbruksenhet            
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene 7 8 7 884 11 917
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene 4 6 6 1 344 7 1 804
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene 2 4 6 1 634 7 2 419
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene 2 3 5 1 820 5 2 839

Kontakt