Tabell

Trygghet blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015 og 2013*. Prosent1
 Har vært utsatt for vold eller trusler det siste åretEr urolig for vold eller trusler om vold på bostedHar problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdetAntall personerEr utsatt for mobbing og/eller seksuell trakassering på arbeidsplassenAntall personer*
1Tall er rettet 29. august 2018.
I alt4666 39377 979
Kjønn      
Menn3263 29344 066
Kvinner4963 100103 913
Alder      
16-24 år79685311822
25-44 år5681 87783 279
45-66 år3452 45253 878
67 år og over1551 211  
Utdanningsnivå      
Grunnskole5771 32091 178
Videregående2552 63373 097
Universitet og høgskole3562 37263 639
Hovedaktivitet      
Yrkesaktiv heltid3463 44266 314
Yrkesaktiv deltid58549410991
Arbeidsledig1175136.19
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt)69862714481
Alders- eller afp pensjonist1541 292.24
Ufør eller ikke i stand til å arbeide5117320.60
Husholdningstype      
Aleneboende under 45 år8101051911756
Aleneboende 45 år eller eldre2778326577
Parhusholdninger uten barn under 45 år48123359514
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre1331 61441 507
Parhusholdninger med barn 0-19 år3451 96663 503
Enslige forsørger m/barn 0-19 år109634112406
Geografi      
Oslo4101381471 086
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler36892971 234
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere4661 48471 753
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere3531 32371 581
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk3341 83672 325
Inntekt etter skatt per forbruksenhet      
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene78788411917
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene4661 34471 804
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene2461 63472 419
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene2351 82052 839