Trygd, sosialhjelp og barnevern

Tilbake til artikkelen

Trygd, sosialhjelp og barnevern
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Gjennomsnittlig lønn per normalårsverk.
2Grunnbeløpet fastsettes 1. mai hvert år. Fra 2007 er grunnbeløpet fra 1. mai lagt til grunn ved utregning av minstepensjon. For tidligere årganger er minstepensjonen regnet ut fra et gjennomsnitt for året.
3For år før 1991 er øvre aldersgrense 66 år. For 1999 er nedre aldersgrense 17 år. For år før 1999 er nedre aldersgrense 16 år.
4Før 1986: sosialhjelpstilfeller. Personer som mottok sosialhjelp i flere kommuner ble da talt med flere ganger. Med den gamle tellemåten ville det ha vært 7 900 flere sosialhjelpsmottakere (sosialhjelpstilfeller) i 1986. Fra og med 1997 inkluderes kun mottakere med et positivt beløp. Omleggingen i 1997 førte til omtrent 200 færre mottakere dette året.
5For barn født før 01.07.2005 var fedrekvoten 20 dager. For barn født fra 01.07.2005 til og med 30.06.2006 var fedrekvoten 25 dager. Fra og med 01.07.2006 var fedrekvoten 30 dager. Tallene tar høyde for at permisjonen kan tas ut over en lengre periode. 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009 og 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011.
6For 7.12-7.17: Alle tall for 2003 og 2004 innholder også mottakere av introduksjonsstønad og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år, eller med hverandre.
7Personer som mangler fødselsnummer er fordelt på kategoriene «nye klienter» og «gjengangere» i samme størrelsesforhold som de med kjent fødselsnummer.
8Brudd i tidsserien i 1986 og 1997 (se note 5). Omleggingen i 1986 førte til om lag 0,5 prosentpoengs økning i andelen sosialhjelpsmottakere som var i arbeid i 1986. Noe av nedgangen i andelen klienter som var i arbeid fra 1991 til 1992, skyldes omlegging av statistikken i 1992.
9Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 5). Omleggingen i 1986 førte til en økning i andelen klienter som mottok sosialhjelp seks måneder eller mer, med om lag 3 prosentpoeng dette året.
10Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 5). Endringen førte til en reduksjon i andelen sosialhjelpsmottakere 20-24 år med om lag 0,5 prosentpoeng i 1986.
11Fra 2001 inneholder tallet både besatte og ubesatte stillinger. I øvrige publiseringer inngår bare besatte stillinger.
12Fra 1992 er både teller og nevner barn 0-17 år. I publiseringene i KOSTRA og Hjulet inngår alle barn med tiltak i telleren, også de 18 år og over.
Pensjon                                                                
7.1. Gjennomsnittlig alderspensjon. 2011-kroner .. .. .. .. 85 223 89 510 91 829 91 835 90 654 93 371 95 377 98 705 100 620 102 317 104 638 107 201 112 147 114 572 124 527 127 155 130 081 133 291 140 146 146 354 152 901 157 514 161 279 171 926 178 194 184 314 189 319 196 805
Menn .. .. .. .. 94 460 98 742 102 426 .. 103 382 107 577 110 734 114 281 117 244 120 092 123 463 126 455 132 852 136 101 145 405 148 921 152 793 156 929 165 370 173 198 181 431 187 078 191 704 204 542 211 034 218 088 223 775 229 937
Kvinner .. .. .. .. 81 184 83 157 84 593 .. 81 969 83 670 84 891 88 056 89 262 90 162 91 757 94 044 97 981 99 756 110 114 112 064 114 281 116 794 122 494 127 442 132 648 136 391 139 301 148 116 153 955 159 028 163 134 169 124
                                                                 
7.2. Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av gjennomsnittslønn. Prosent1 .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,5 37,0 38,1 38,3 38,5 38,5 39,2 41,0 41,8 71,4 42,7
                                                                 
7.3. Minstepensjon for enslig. 2011-kroner2 78 967 79 733 80 181 80 834 81 275 82 630 84 353 82 696 82 727 82 999 83 253 84 492 85 434 85 552 86 129 86 867 89 329 91 093 100 877 106 125 107 232 108 859 113 061 116 014 119 996 122 021 123 504 131 741 144 380 148 936 153 151 162 615
                                                                 
7.4. Minstepensjon som andel av gjennomsnittslønn. Prosent1 .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 29,9 29,8 30,2 30,0 29,8 29,5 29,4 33,2 33,8 34,2 35,3
                                                                 
7.5. Minstepensjonister blant alderspensjonistene. Prosent 74,1 72,6 69,9 67,8 64,9 62,3 59,6 56,8 53,8 51,4 48,9 48,2 45,7 43,4 41,7 41,2 39,1 37,3 41,1 39,8 37,7 36,1 34,9 33,4 31,9 30,5 29,0 27,6 29,9 28,7 28,0 22,9
Menn .. .. .. .. 40,3 36,9 33,6 30,2 26,9 24,9 22,3 21,4 18,9 17,0 16,3 15,6 14,1 12,9 15,0 13,7 12,7 11,8 11,0 10,3 9,7 9,1 8,5 8,0 8,9 8,3 8,1 6,1
Kvinner .. .. .. .. 82,0 79,8 77,5 75,1 72,2 69,5 67,0 66,6 64,0 61,5 59,1 58,7 56,3 54,1 59,1 57,0 55,1 53,1 51,6 49,6 47,7 45,8 43,8 41,9 45,3 44,0 43,0 36,9
                                                                 
7.6. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alderspensjonister. 2010-kroner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 159 318 156 901 159 489 166 209 170 721 182 036 192 077 199 573 204 661 216 613 221 445 227 794 248 444 237 863 262 383 275 172 271 872 282 972 ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 205 974 204 307 207 459 216 162 222 852 232 935 244 637 255 746 259 629 276 178 282 298 291 624 327 457 299 261 331 899 345 050 338 105 353 133 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127 626 124 689 126 966 132 307 135 133 147 169 155 941 160 827 166 644 175 334 179 024 182 984 192 641 194 002 212 250 224 284 222 934 230 326 ..
                                                                 
7.7. Uførepensjonister. Prosent av befolkningen 18-67 år3 6,1 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 9,1 9,6 9,9 10,0 10,2 10,4 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,5 9,5 9,5
Menn 5,9 5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4 8,5 8,8 8,8 8,7 8,5 8,3 8,1 8,0 8,1 8,0
Kvinner 6,4 6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7 9,2 9,5 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,6 9,9 10,5 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1 12,0 11,8 11,6 11,3 11,2 11,0 11,0 11,1
                                                                 
7.8. Antall etterlatte ektefeller 16-66 år med etterlattepensjon 42 856 42 393 41 830 41 143 41 098 41 175 40 802 39 719 38 341 35 828 35 718 34 881 34 149 33 629 32 638 31 877 30 895 29 956 29 288 28 034 27 087 26 511 25 914 25 246 24 632 24 209 24 009 23 310 22 905 22 272 21 475 20 592
Menn 784 793 846 973 964 1 114 1 171 1 102 1 135 1 097 1 484 1 585 1 580 1 690 1 698 1 854 1 808 1 910 2 236 2 089 2 001 2 059 2 056 2 041 2 112 2 124 2 280 2 225 2 430 2 333 2 265 2 087
Kvinner 42 072 41 600 40 984 40 170 40 134 40 061 39 631 38 617 37 206 34 731 34 234 33 296 32 569 31 939 30 940 30 023 29 087 28 045 27 052 25 945 25 086 24 452 23 858 23 205 22 520 22 085 21 729 21 085 20 475 19 939 19 210 18 505
                                                                 
7.9. Antall mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) i løpet av året4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 526 7 896 10 432 17 181 19 022 26 088 30 595 36 519 37 286 38 616 39 250 41 957 44 016 46 900 50 408 54 332 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 982 4 570 5 743 9 674 10 831 14 932 17 599 21 056 21 337 22 087 22 483 23 774 24 546 25 798 27 327 29 085 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 544 3 326 4 689 7 507 8 191 11 156 12 996 15 463 15 949 16 529 16 767 18 183 19 470 21 102 23 081 25 247 .. .. ..
                                                                 
Trygd                                                                
7.10. Helt arbeidsledige med dagpenger i prosent av alle helt ledige .. .. .. .. .. .. .. .. 75,6 74,7 73,1 70,5 72,4 70,6 66,5 63,3 61,1 58,1 52,9 55,8 57,5 59,1 58,9 62,2 63,2 58,0 48,0 42,0 42,0 55,0 59,9 55,4
                                                                 
7.11. Gjennomsnittlig antall dager med fødselspenger for fedre etter året de ble fedre5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,0 36,0 38,0 38,0 46,0    
                                                                 
Sosialhjelp6                                                                
7.12. Antall sosialhjelpsmottakere4 60 100 65 800 77 100 93 900 100 700 106 400 103 100 116 200 134 100 150 900 155 169 161 392 161 188 165 865 166 544 160 427 153 817 146 454 132 417 126 083 127 128 127 914 128 814 135 381 132 067 128 964 122 402 109 608 109 349 117 727 119 444 118 009
                                                                 
7.13. Antall nye sosialhjelpsmottakere i løpet av året7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 237 54 458 50 795 48 182 43 233 44 194 45 567 45 588 44 388 48 560 43 356 41 043 37 746 32 993 38 267 44 576 43 200 42 492
                                                                 
7.14. Sosialhjelpsmottakere i fast-/heltidsarbeid. Prosent8 15,0 13,0 12,2 .. 12,0 12,3 .. 15,8 16,5 14,1 11,9 10,2 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2 7,7 8,5 9,1 8,8 8,6 8,0 7,4 6,4 6,0 6,2 6,2 6,5 6,3 6,3 6,3
                                                                 
7.15. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp seks måneder eller mer per år. Prosent9 18,0 18,7 19,5 21,4 26,2 28,3 34,4 36,5 37,6 39,9 39,6 38,4 38,4 39,1 39,2 40,7 41,1 39,9 38,1 37,4 37,6 38,6 39,3 40,1 41,1 41,9 41,4 41,6 39,6 40,3 39,6 37,2
                                                                 
7.16. Sosialhjelpsmottakere 20-24 år i prosent av befolkningen i samme alder10 3,6 4,0 4,9 6,0 6,5 6,8 6,4 7,0 7,9 9,3 9,5 10,1 10,3 10,9 10,8 10,2 9,7 9,0 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 8,3 8,3 8,2 7,6 6,3 5,9 6,5 6,7 6,4
                                                                 
7.17. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Prosent .. .. .. .. .. .. .. 23,5 24,4 25,7 27,2 29,2 33,4 35,1 39,0 41,3 42,8 43,1 45,3 45,8 45,0 44,6 44,4 45,7 45,9 44,9 44,9 44,3 43,4 42,7 40,8 39,5
                                                                 
Barnevern                                                                
7.18. Ressurser i barnevernet. Antall årsverk                                                                
Kommunal barnevernstjeneste11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 831 1 446 2 233 2 211 2 285 2 450 2 385 2 526 2 563 2 619 2 716 2 811 2 898 2 923 2 942 3 022 3 135 3 288 3 421 3 550 3 620 4 142
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 652 1 362 1 647 1 947 2 183 2 310 2 442 2 552 2 647 2 946 3 196 3 379 3 743 .. .. .. .. .. 4 568 4 758 4 830 4 878 4 878
                                                                 
7.19. Ressurser i barnevernet. Årsverk per 1 000 barn 0-17 år                                                                
Kommunal barnevernstjeneste11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 1,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,7
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 .. .. .. .. .. 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4
                                                                 
7.20. Barnevernstiltak per 31.12. Barn per 1 000 barn 0-17 år12 8,0 7,6 8,4 10,1 10,9 11,5 .. 9,9 10,2 10,6 12,3 14,0 18,4 19,8 19,9 20,2 20,2 20,9 21,4 21,2 21,8 22,5 22,7 23,3 24,5 25,2 25,9 27,5 28,4 29,5 30,4 30,5
Barn med hjelpetiltak per 31.12. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,8 14,6 15,1 15,5 16,3 16,7 16,5 16,9 17,6 17,5 18,0 19,1 19,7 20,3 21,8 22,6 23,5 24,1 24,0
Barn med omsorgstiltak per 31.12. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,0 5,3 5,0 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5

Kontakt