Pleie og omsorg

Tilbake til artikkelen

Pleie og omsorg
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Registerbaserte tall er inkludert vikarer og fravær (legemeldt sykefravær og fødselspermisjon). Alle tall er eksklusivt leger og fysioterapeuter. Gjelder offentlige tjenester ytt både av kommunale og private aktører.
2Mottakere er summen av brukere av hjemmetjenester og tallet på plasser i institusjoner. Til og med 2006 ble dataene for brukere av hjemmetjenester hentet inn på KOSTRA-skjema. Fra og med 2007 er disse hentet fra IPLOS-registeret og gjelder alle mottakere av tjenester i pleie og omsorg.
3Beboere i sykehjem eller boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, eller beboere i aldershjem hjemlet i sosialtjenesteloven.
4Omfatter omsorgsboliger og andre boliger kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål.
3.1. Årsverk i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Antall i alt1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 953 66 430 69 395 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 86 370 89 669 91 824 93 690 105 883 107 910 107 071 113 220 118 189 121 209 123 482 126 227 128 902
Årsverk per mottaker2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,31 0,35 0,37 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,52 0,53 0,52 0,53 0,58 0,58 0,57 0,58 0,59
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 107 112 110 112 119 128 134 140 146 151 155 175 179 177 186 193 197 198 198 197
                                                                 
3.2. Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand og beboere på institusjoner for eldre og funksjonshemmede .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 191 843 187 501 185 801 187 781 187 840 191 947 195 202 200 087 201 905 203 063 203 747 202 107 204 400 205 342 211 763 204 110 209 754 218 876 218 078 220 513
Kvinnelige mottakere. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   70 69 70 70 69 69 69 69 69 68 68 67 67 66 65 64 65 65 64
Mottakere 80 år og over. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 53 53 54 55 52 53 53 53 54 54 53 53 53 53 49 48 49 49 48
                                                                 
3.3. Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand og beboere på institusjoner for eldre og funksjonshemmede                                                                
0-66 år. Antall per 1 000 innbyggere 0-66 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 17 17 17
67-79 år. Antall per 1 000 innbyggere 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 141 136 132 126 130 131 130 131 130 129 128 123 119 113 111 97 96 101 96 93
80 år og over. Antall per 1 000 innbyggere 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 599 589 565 539 547 542 547 559 547 541 532 516 510 506 510 488 488 490 484 482
                                                                 
3.4. Mottakere av hjemmetjenester. Prosent                                                                
Både hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 34 33 34 33 34 36 37 37 37 36 37 37 38 39 36 35 36 36 36
Kun hjemmesykepleie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 17 15 15 16 16 18 21 24 25 27 29 31 33 33 36 37 38 39 40
Kun praktisk bistand/hjemmehjelp .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48 49 51 51 51 49 45 41 39 38 36 34 32 29 28 28 27 26 26 24
                                                                 
3.5. Mottakere av hjemmetjenester. Antall i alt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 146 272 142 623 142 354 145 249 144 765 149 026 152 796 157 396 159 669 161 169 162 112 161 094 163 415 164 623 171 226 161 817 167 648 174 477 174 570 177 082
Alle mottakere. Antall per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 33 33 33 33 34 34 35 35 36 36 35 35 35 37 34 35 36 35 36
0-66 år. Antall per 1 000 innbyggere 0-66 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 7 7 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 14 13 14 16 16 16
67-79 år. Antall per 1 000 innbyggere 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118 113 109 103 107 108 108 109 109 108 107 102 98 93 92 79 78 81 78 75
80 år og over. Antall per 1 000 innbyggere 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 400 397 383 365 374 374 381 393 386 384 379 368 365 362 368 345 347 343 341 341
                                                                 
3.6. Beboere i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Antall i alt3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 571 44 878 43 447 42 532 43 075 42 921 42 406 42 691 42 236 41 894 41 635 41 013 40 985 40 719 40 537 42 293 42 106 44 399 43 508 43 430
Alle beboere. Antall per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,6 10,4 10,0 9,7 9,8 9,7 9,5 9,5 9,4 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,9 8,8 9,1 8,8 8,7
0-66 år. Antall per 1 000 innbyggere 0-66 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
67-79 år. Antall per 1 000 innbyggere 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 19 18 17 19 18 17
80 år og over. Antall per 1 000 innbyggere 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 198 192 182 175 172 169 166 167 160 156 153 148 145 145 143 143 142 146 142 141
                                                                 
3.7. Beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål. Antall i alt4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 260 32 338 35 254 38 140 40 617 43 983 45 515 46 023 46 414 48 087 47 569 48 821 50 194 47 308 49 463 .. 42 792 44 414
Alle beboere. Antall per 1000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 10 11 .. 9 9
0-66 år. Antall per 1 000 innbyggere 0-66 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 .. 4 4
67-79 år. Antall per 1 000 innbyggere 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 23 26 26 29 30 29 29 28 27 26 25 21 21 .. 17 16
80 år og over. Antall per 1 000 innbyggere 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70 69 78 86 90 96 99 99 100 103 100 103 105 105 107 .. 84 85
Beboere i boliger med tilknyttet personell hele døgnet. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 34 40 39 .. 49 49

Kontakt