Statistiske analyser 120

Seniorer i Norge 2010

De aller fleste eldre har fått det bedre. Økonomien er bedret, mens bedret helse fører til at flere lever lenger.

Seniorer i Norge 2010 beskriver levekårene for personer i alderen 50 år og over. Seniorer i Norge 2010 gir en oppdatering og utvidelse av Statistisk sentralbyrås tidligere publikasjoner Eldre i Norge (1999) og Seniorer i Norge (2005) . Formålet er å belyse viktige områder i seniorenes hverdagsliv ved å presentere tall fra demografi, helse, politisk deltakelse, tidsbruk og aktiviteter, økonomiske ressurser, sosial kontakt og organisasjonsaktivitet, yrkesdeltakelse og trygdebruk.

Det er også et eget kapittel om seniorer blant innvandrere som i stor grad berører disse temaene.

Om publikasjonen

Tittel

Seniorer i Norge 2010

Ansvarlig

Eiliv Mørk

Serie og -nummer

Statistiske analyser 120

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8048-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8047-4

ISSN

1892-7521

Antall sider

196

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt