Notater 2010/16

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø

Levekårsundersøkelsen tverrsnitt 2009 hadde temaet arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble etablert som et panel i 2006, med et utvalg på 19 000. I 2009 ble utvalget supplert for 17-, 18-, og 19 åringer og innvandrede personer, og bestod av 20460. 60,9 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke klarte å treffe respondenten, deretter at respondenten ikke ønsket å delta. Svarprosenten falt fra 67,2 i 2006 til 60,9 i 2009. Årsaken til dette var at andelen ’ikke truffet’ økte fra 13 til 19 prosent. De andre frafallsårsakene holdt seg relativt stabilt mellom de to årgangene. I denne dokumentasjonsrapporten undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn og landsdel. Vi finner at avvikene mellom utvalgene er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noe avvik for kjennetegnet kjønn, der kvinner er overrepresentert. Det største avviket er for aldersgruppene 45 – 66 og 25 -44. De eldste er overrepresentert i nettoutvalget, mens de yngste er underrepresentert. Ved å sammenlikne fordelingen i nettoutvalget i 2006 med fordelingen i 2009, etter de samme kjennetegnene, undersøker vi om økningen av frafallet mellom de to rundene øker skjevhetene. Vi finner ikke dette for kjennetegnet landsdel. For aldersgruppen 25- 44 år forsterkes underrepresentasjonen mellom de to rundene. Den samme tendensen ser vi for menn, men i mindre grad.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - tverrsnittsundersøkelsen, tema: arbeidsmiljø. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2010/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7864-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7863-1

Antall sider

124

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt