Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 2019

Tilbake til artikkelen

Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 20191
  Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Befolkningen for øvrig
1Uoppgitte er utelatt fra tabellen, men er med i totaltallene i fotnote 2 og 3.
2Totalt var 129 894 sosialhjelpsmottakere i 2019
3Det ble totalt utbetalt 6 983 773 197 kroner i sosialhjelpsstønad
Sosialhjelpsmottakere (prosent)2 45 2 53
Stønad (prosent) 56 1 42
Median stønad (kroner)3 42 600 27 400 23 200
Gjennomsnittsalder (år) 38 27 38

Kontakt