Tabell

Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 20191
 InnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreBefolkningen for øvrig
1Uoppgitte er utelatt fra tabellen, men er med i totaltallene i fotnote 2 og 3.
2Totalt var 129 894 sosialhjelpsmottakere i 2019
3Det ble totalt utbetalt 6 983 773 197 kroner i sosialhjelpsstønad
Sosialhjelpsmottakere (prosent)245253
Stønad (prosent)56142
Median stønad (kroner)342 60027 40023 200
Gjennomsnittsalder (år)382738