Økonomi blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Økonomi blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent
  Årlig median inntekt etter skatt , justert for husholdningsstørrelse og stordriftsfordeler. For personer i husholdninger. (median=100)1 Antall personer* Oppgir at det er vanskelig å få endene til å møtes. Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000 kr Ikke har råd til en ukes ferie i året Antall personer Bor i en husholdning med lavinntekt (EU60) Antall personer
1Studenter er utelatt.
I alt 100 4 061 088 13 16 8 6 276 9 5 682
Kjønn                
Menn 102 2 040 673 12 14 7 3 231 8 2 968
Kvinner 98 2 020 415 14 19 8 3 045 10 2 714
Alder                
16-24 år 93 521 106 20 27 10 782 26 323
25-44 år 98 1 392 553 17 21 10 1 857 10 1 726
45-66 år 113 1 430 220 11 12 6 2 441 6 2 425
67 år og over 88 717 209 5 8 3 1 196 9 1 208
Utdanningsnivå                
Grunnskole 86 1 051 928 19 25 9 1 250 17 1 013
Videregående 100 1 591 632 12 15 8 2 603 7 2 410
Universitet og høgskole 116 1 238 904 9 10 7 2 360 4 2 204
Hovedaktivitet                
Yrkesaktiv heltid .   9 13 7 3 411 6 3 358
Yrkesaktiv deltid .   14 18 7 487 8 471
Arbeidsledig .   48 51 19 131 33 128
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) .   24 28 14 581 35 38
Alders- eller afp pensjonist .   5 8 3 1 276 9 1 290
Ufør eller ikke i stand til å arbeide .   32 34 13 317 20 318
Husholdningstype                
Aleneboende under 45 år 78 354 891 28 40 16 513 22 397
Aleneboende 45 år eller eldre 77 549 447 17 19 7 823 14 824
Parhusholdninger uten barn under 45 år 107 217 236 12 18 6 334 5 267
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre 113 874 688 2 5 2 1 604 1 1 610
Parhusholdninger med barn 0-19 år 104 1 265 438 10 11 7 1 915 3 1 672
Enslige forsørger m/barn 0-19 år 75 189 708 37 37 19 320 27 275
Geografi                
Oslo 101 511 191 16 21 8 798 9 696
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 106 551 891 13 15 8 915 7 795
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 100 961 156 13 17 7 1 453 9 1 337
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 99 894 519 12 15 8 1 305 8 1 192
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 98 1 142 331 12 15 7 1 801 10 1 657
Inntekt etter skatt per forbruksenhet                
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene 61 993 523 32 37 14 859 48 884
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene 88 984 703 15 19 10 1 327 .  
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene 111 1 009 455 7 9 6 1 622 .  
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene 153 1 073 407 2 4 1 1 801 .  

Kontakt