Mer soning av fengselsdom

Publisert:

Det var mer soning av fengselsdom i 2015 enn året før, både med elektronisk fotlenke og i anstalt. Det var også flere fengslinger av personer i alderen 30 år og over.

Statistikken over innsatte per 1. januar er en indikator på hvem som sitter fengslet i Norge til enhver tid. Av de 4 056 innsatte ved inngangen til 2015 sonet 65 prosent en fengselsdom i anstalt.

I tillegg var det 9 prosent som på annen måte sonet en straffedom, det vil si fengselsdom med elektronisk kontroll (5,5 prosent), forvaring (2 prosent) og bøtesoning (1,5 prosent). De resterende 26 prosent av de fengslede satt på varetekt. 95 prosent av de innsatte ved årets begynnelse var menn, en andel som har holdt seg stabil de siste årene.

Flertallet i fengsel for volds- og rusmiddellovbrudd

SSBs nye standard for lovbrudd 2015 innebærer en ny klassifisering av kriminaliteten i Norge, og er med denne publiseringen av statistikken over fengslinger gjennomført for alle SSBs kriminalstatistikker, slik det fremgår av tekstboksen under. Statistikken som nå presenteres inneholder langt mer detaljerte opplysninger enn tidligere om hvilke lovbrudd som ligger bak fengslingene i Norge – for hele perioden 2002–2015.

Ny klassifisering av lovbrudd etter 1.10.2015 og nye statistikker 2002-2015

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd, ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori – som delte inn alle lovbrudd i forbrytelse og forseelse – kan ikke videreføres etter 2014-årgangen. For statistikken over fengslinger er ny inndeling av lovbrudd nå gjort tilgjengelig i Statistikkbanken med tilbakegående tall, som et tillegg til de tidligere publiserte tallene som er klassifisert etter standardene og de straffelovene som var gjeldene frem til og med 2014. De nye Lovbruddsgruppe 2015 og Type lovbrudd 2015 er lagt til i eksisterende tabeller over innsatte per 1. januar og løslatelser tilbake til og med årgang 2002, og for tabellene over nyinnsettelser og overføringer tilbake til og med 2012. Detaljert oversikt over tidligere og nye standarder for klassifisering av lovbrudd, med detaljerte oversikter over politiets koder for lovbrudd, er nå tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister. Se også i definisjoner av lovbrudd i Om statistikken.

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene, og medfører noen ekstra utfordringer for brukerne og deres tolkninger av denne type statistikk. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Etter den nye inndelingen i hovedlovbruddsgrupper var 1 167 innsatte ved inngangen til 2015 fengslet for vold og mishandling. I tillegg var det 1 160 innsatte som hadde ett rusmiddellovbrudd som sitt hovedlovbrudd. Til sammen utgjør disse en andel på 57 prosent. Eiendomstyveri og seksuallovbrudd var hovedlovbruddet til henholdsvis 13 og 12 prosent av alle innsatte ved årets begynnelse, noe som fremgår av fordelingen på alle typer fengslinger i figur 1. Figuren viser også at de ulike typene fengslinger brukes i ulikt omfang overfor de forskjellige typer lovbrudd.

Figur 1. Innsatte per 1. januar, etter type fengsling¹ og hovedlovbruddsgruppe. 2015

Alle typer fengsling Varetekt Fengsels- dom, anstalt Fengsels- dom, elektronisk kontroll Forvaring
Annet lovbrudd (inkl. eiendomsskade) 1.0 1.2 0.9 1.4 2.3
Trafikkovertredelse 0.9 0.5 0.7 5.5 0.0
Ordens- og integritetskrenkelse 6.6 12.3 4.9 2.3 1.1
Rusmiddellovbrudd 29.1 33.0 28.1 34.1 0.0
Seksuallovbrudd 12.7 6.3 14.8 1.4 52.3
Vold og mishandling 29.3 25.8 31.4 14.5 43.2
Annet vinningslovbrudd 7.5 6.0 5.8 38.6 0.0
Eiendomstyveri 12.9 15.0 13.3 2.3 1.1
¹ Bøtesoning er utelatt som type fengsling, og i fordelingen til Alle typer fengslinger, fordi bøtesonere ikke kan fordeles på lovbrudd.

Mishandling nå synliggjort i statistikkene

Den nye klassifiseringen av lovbrudd medfører en betydelig utvidelse, spesielt for statistikken over fengslinger. Dette fordi SSB nå gir ut langt mer detaljert statistikk over de typer av hovedlovbrudd som ligger til grunn for fengslingene i Norge.

Mishandling i nære relasjoner er et eksempel på en type lovbrudd som tidligere ikke har vært synlig i SSBs statistikk over fengslinger, og i 2015 hadde 150 innsatte i begynnelsen av året dette som hovedlovbrudd. Av disse var det 139 menn og 11 kvinner, og to tredeler var i alderen 30–49 år. Det fremgår også at mer enn tre firedeler av de som satt fengslet for mishandling i nære relasjoner sonet en fengselsdom i anstalt og om lag én av fire satt på varetekt. Med den nye lovbruddsstandarden kan man nå også se hvilken utvikling det har vært for innsatte med disse hovedlovbruddene fra og med 2006, da den nye lovgivningen om mishandling i familieforhold trådte i kraft.

Mange fengslinger for mindre alvorlige lovbrudd

Lovbruddene til de som sitter fengslet i starten av året, skiller seg en del fra hvilke lovbrudd som fører til fengslinger gjennom hele året, som fordelingene på lovbruddsgruppene i figur 2 viser.

Figur 2. Innsatte per 1. januar og nyinnsettelser, etter hovedlovbruddsgruppe. 2015

Innsatte per 1. januar 2015 Nyinnsettelser
Uoppgitt lovbruddsgruppe 1.8 6.59
Annet lovbrudd, inkl. eiendomsskade 1.0 0.94
Trafikkovertredelse 0.9 3.31
Ordens- og integritetskrenkelse 6.5 6.72
Rusmiddellovbrudd 28.6 34.21
Seksuallovbrudd 12.5 4.33
Vold og mishandling 28.8 22.48
Annet vinningslovbrudd 7.4 11.72
Eiendomstyveri 12.6 9.71

Disse forskjellene skyldes blant annet at korte dommer og mindre alvorlige lovbrudd utgjør en større andel av nyinnsettelsene. Av de 4098 nyinnsettelsene med rusmiddellovbrudd som hovedlovbrudd skjedde 43 prosent på grunn av ruspåvirket kjøring, mens 56 prosent var for narkotikalovbrudd. Blant de innsatte per 1. januar var imidlertid de tilsvarende andelene henholdsvis 7 prosent og 92 prosent.

Flere fengslinger av personer over 30 år

Av alle innsatte med oppgitt alder var 68 prosent 30 år eller eldre. Fordelingen mellom dem over og under 30 år har vært relativt stabil mellom 2006 og 2012, men fra og med 2013 har andelen over 30 år blitt noe større for hvert år.

En tilsvarende utvikling ser vi også blant nyinnsettelsene og løslatelsene, hvor det er en stadig større andel eldre og en mindre andel yngre. For eksempel var det 579 færre nyinnsettelser av unge under 25 år i 2015 enn i 2012, en nedgang på hele 22 prosent. I samme periode har antallet nyinnsettelser av personer i alderen 30 år og over økt. De 7 160 nyinnsettelsene av personer i denne aldersgruppen var hele 688 flere enn i 2014. Samlet sett har dette medført at andelen personer 30 år og over har økt fra 57 prosent av alle nyinnsettelsene med oppgitt alder i 2012 til 64 prosent i 2015.

Unge og eldre fengslet for ulike typer voldslovbrudd

Fordelingene i de underliggende lovbruddsgruppene og typene av lovbrudd er svært varierende for de ulike aldersgruppene. Det var for eksempel slik at 45 prosent av de 2 693 nyinnsettelsene for vold og mishandling i løpet av 2015 var av personer under 30 år. Denne aldersgruppen utgjorde da hele 70 prosent av nyinnsettelsene med ran som hovedlovbrudd, mens den tilsvarende andelen for drap var 29 prosent og 13 prosent for mishandling i nære relasjoner.

Fortsatt økt bruk av soning med fotlenke

Soning med elektronisk kontroll (EK) brukes hovedsakelig til helgjennomføring av korte dommer eller delgjennomføring av en lengre dom. Dette ser vi blant annet ved at 92 prosent av alle soningene på EK hadde vart mindre enn tre måneder.

Bruken av EK har økt betydelig de siste årene, som det fremgår av figur 3. For eksempel var det 2 967 løslatelser fra EK i 2015. Dette var 488 flere enn året før, en økning på 20 prosent, og det var flere i alle aldergrupper og tilnærmet alle hovedlovbruddsgrupper. Samlet sett var drøyt en tredjedel av alle avsluttede soninger etter fengselsdom i 2015 gjennomført helt eller delvis med EK.

Figur 3. Løslatelser, etter type fengsling. Absolutte tall

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bøtesoning 900 1072 654 679 1605 1287 1241 1601 1435 1082 970 1002 822 916 881
Varetekt 2694 2724 2339 2007 1984 1972 1888 1881 2205 2409 2203 2184 2146 1909 1824
Elektronisk kontroll 0 70 689 917 960 1385 1727 2479 2967
Fengselsdom og forvaring/sikring 8072 7699 7847 8367 8413 8966 9644 9147 7861 7727 7208 6972 6632 5756 5823

Også mer soning av fengselsdom i anstalt

Parallelt med den store økningen i bruken av EK, har det tidligere år vært en nedgang i antallet soninger av fengselsdom i anstalt. I 2015 ser vi derimot at også flere soner i anstalt. Dette fremgår videre av at de 981 000 fengslingsdagene som i 2015 ble sonet i anstalter var 39 000 flere enn i året før.

Dermed er det en økning i det totale omfanget av domssoning. For eksempel var det samlet sett 390 flere påbegynte soninger av fengselsdom i 2015 enn året før.