Straffesakskjeden, lovbrudd - fra anmeldelse til dom

Publisert:

Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden sier oss også at anmeldte forseelser langt oftere enn forbrytelser fører til en rettslig sanksjon. Mange volds- og seksualforbrytelser ender med henleggelse eller frifinnelse. Færre enn hver sjette forbrytelse avgjøres av domstolene. Narkotikaforbrytelser og promillekjøring oppklares og sanksjoneres oftest.

Dette er noen av de sentrale resultatene etter 4-5 års rettslig behandling av de lovbrudd som ble anmeldt i 1997. En videre analyse av statistikken er presentert i Samfunnsspeilet nr. 3, 2002: Politiet er mest avgjørende i rettssystemet.

Statistikk over straffesakskjeden

Ut fra prosjektet Straffesakskjeden, på oppdrag fra Justisdepartementet, har SSB nå utviklet statistikk som viser hvordan det går med alle lovbrudd fra anmeldelse til ferdig avgjørelse i rettssystemet. Utgangspunktet er alle anmeldte lovbrudd i 1997. Ved hjelp av tidligere innsamlet datamateriale over ferdig etterforskede saker fra perioden 1997 til og med 2001, er det nå mulig å følge de aller fleste sakene gjennom straffesakskjeden. Kartleggingen av de anmeldte lovbruddene i 1997 er den første fullstendige statistikken som gir en oversikt over hvordan det går med alle typer anmeldte lovbrudd i rettssystemet. SSB har tidligere utgitt foreløpige resultater fra prosjektet i Samfunnsspeilet nr. 3, 2001: Seksualforbrytelser - skjebner i rettssystemet.

Figur 1: Straffesakskjeden, fra anmeldelse til dom

Straffesakskjeden, fra anmeldelse til dom

Her presenteres tabeller som gir en oversikt over avgjørelsene til alle lovbruddene som ble anmeldt i 1997. I tabell 5 gis også en oversikt over saksbehandlingstiden til alle typer lovbrudd.

Selv om det er gått fire til fem år siden lovbruddene i denne undersøkelsen ble registrert av politiet, har ikke SSB oversikt over den endelige rettslige avgjørelsen til alle. Enkelte rettsprosesser tar mer enn fire-fem år, og noen av de anmeldte lovbruddene fra 1997 er fremdeles ikke avgjort. I tabellene her er imidlertid alle de opprinnelige anmeldelsene fra 1997 med, også de anmeldelsene som for SSB har helt eller delvis ukjent avgjørelse (for nærmere beskrivelse av statistikken se Samfunnsspeilet nr. 3, 2002).

Tabeller

Kontakt