Notater 2020/31

Dokumentasjonsnotat

Livskvalitetsundersøkelsen 2020

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020.

Våren 2020 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finansierte en øking av utvalget for undersøkelsen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper. Undersøkelsen om livskvalitet bygger på flere års forarbeid for kartlegging av livskvalitet i Norge. Resultatet av undersøkelsen er dokumentert i et eget notat (Støren, Rønning & Gram 2020).

Datainnsamlingen ble i sin helhet gjennomført på web. Feltperioden gikk over tre uker, fra 9-29.mars 2020. Utvalget bestod av 40 000 personer 18 år eller eldre som var bosatt i Norge. De som var trukket ut mottok e-post eller brev og SMS med informasjon om undersøkelsen og lenke til webskjema (vedlegg A og B).

Respondenter brukte i snitt 22 minutter på å svare på skjema. Mediansvartid var på 21 minutter. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på 44 prosent. Blant dem som fikk invitasjon til å delta per e-post var svarprosenten 48 prosent, og blant dem som fikk den via brev var svarprosenten 12 prosent. Frafallet var størst blant personer over 80 år og personer med lav utdanning.

Spørreskjema om livskvalitet inneholder flere indikatorer på subjektive og objektive komponenter av et godt liv. Undersøkelsen dekker følgende temaer: generell livskvalitet, helse, sosiale relasjoner, arbeidsforhold og -miljø, økonomisk situasjon, bolig og bomiljø, samfunnsforhold, hverdag og fritid. Se vedlegg C for spørreskjema på bokmål. I tillegg har vi lagt til en del registerinformasjon i etterkant, blant annet om utdanning, bolig, arbeid og inntekt. Hvilke opplysninger som ble hentet fra register er beskrevet i kapittel 7.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene aldre, kjønn, utdanning, landbakgrunn og landsdel. Det største avviket mellom netto- og bruttoutvalget forekommer når en ser på utdanningsnivå og alder. Respondenter med universitets- og høyskoleutdanning er overrepresentert, mens de med lav eller uoppgitt utdanning har en underrepresentasjon. Aldersgruppen 45-66 år er mer representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. Det er også en overrepresentasjon i nettoutvalget av personer med norsk landbakgrunn sammenlignet med personer med annen landbakgrunn. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall, vektes dataene i analyser.

Om publikasjonen

Tittel

Livskvalitetsundersøkelsen 2020. Dokumentasjonsnotat

Serie og -nummer

Notater 2020/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1187-9

ISSN

2535-7271

Antall sider

56

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt