Notater 2011/43

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011

Undersøkelsene om levekår blant studenter i 2010 og 2011 er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Tilsvarende undersøkelser er gjort i 1998 og 2005.

Utvalget er trukket i to trinn: I første trinn ble 26 læresteder trukket, deretter ble det foretatt en tilfeldig trekking av studenter i alderen 20-35 år som var registrert ved lærestedene. Populasjonen var begrenset til heltidsstudenter under 35 år. I tilleggsundersøkelsen var trekkpopulasjonen kun førsteårsstudentene.

I hovedundersøkelsen svarte 63,3 prosent av bruttoutvalget. I tilleggsundersøkelsen var målet å gjennomføre 400 intervju, og datainnsamlingen ble stoppet da målet var nådd.

Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med personene i utvalget. Den nest viktigste var at personene ikke ønsket å delta i undersøkelsen. Notatet belyser hvorvidt frafallet har introdusert skjevheter. De yngre studentene er noe overrepresentert. Studenter ved universitetene er noe overrepresentert sammenlignet med de andre skoletypene, og for landsdeler er studenter fra Trøndelag noe overrepresentert. Svarprosenten hos disse gruppene var generelt noe høyere. Avvikene mellom brutto- og nettoutvalget er imidlertid relativt små, slik at i hovedsak er nettoutvalget representativt for bruttoutvalget når det gjelder kjennetegnene kjønn, alder, landsdel og skoletype, i både hovedundersøkelsen og tilleggsundersøkelsen og for begge undersøkelsene samlet.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Kjersti Stabell Wiggen

Serie og -nummer

Notater 2011/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8212-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8211-9

Antall sider

79

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt