Notater 2015/38

Dokumentasjonsnotat

Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014

Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i norske fengsler. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår før og under soning for de innsatte og deres tanker om fremtiden.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i norske fengsler. SSB gjennomførte også en tilsvarende undersøkelse i 2003. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge levekår før og under soning for de innsatte og deres tanker om fremtiden. Utvalget på 520 personer ble tilfeldig trukket blant innsatte over 18 år som ikke satt i varetekt eller hadde utvisningsvedtak.

Av det trukne utvalget var det 11 prosent som viste seg å ikke oppfylle utvalgskriteriene (avgang), og bruttoutvalget ble da på 463 personer. Intervjuene ble gjennomført ved at intervjuerne besøkte fengslene og intervjuet de innsatte. Det ble oppnådd intervju med 57 prosent av bruttoutvalget. Den viktigste årsaken til frafall var at de innsatte som ble trukket ut ikke ønsket å delta. Denne gruppen utgjorde 21 prosent av bruttoutvalget. I tillegg var det 15 prosent av utvalget vi ikke kom i kontakt med. I denne rapporten dokumenterer vi skjevheter som følge av dette frafallet, og vektene som er laget for å justere for det.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2015/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9231-6

Antall sider

119

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt