Rapporter 2009/22

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Bakgrunnen for denne rapporten er et oppdrag fra Byrådsavdeling for Byutvikling om å utarbeide statistikk over innvandrere og deres barns demografi og levekår i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Formålet med rapporten er å gi et bakteppe av empirisk kunnskap som kan brukes som grunnlag for arbeidet i Groruddalssatsingen En satsning som berører bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Groruddalssatsingen er et samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo kommune som løper over en tiårsperiode fra 2007-2016. Groruddalssatsingen er delt opp i flere programområder som omhandler transport, idrett og kulturmiljø, boligspørsmål, oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for flere av disse programområdene.

Bydel Søndre Nordstrand har en befolknings- og sosioøkonomisk sammensetning som minner om bydelene i Groruddalen og en lignede samarbeidsavtale mellom stat og kommune er opprettet også for bydel Søndre Nordstrand under navnet "Handlingsprogram Oslo Sør". Vi har derfor valgt å inkludere også Søndre Nordstrand i denne rapporten.

Rapporten er tenkt som en utgangsbeskrivelse av levekårene til innvandrere spesielt og den øvrige befolkningen i Groruddalen før tiltakene i satsningen iverksettes. Forholdene for hele befolkningen i Groruddalen skal beskrives gjennom å bruke informasjon om dem som referansemateriale.

Det vil trolig være vanskelig å måle presist effekten av de innsatser som blir gjort i Groruddalssatsingen. Siden målgruppen for satsningen mer er personene som bor i Groruddalen enn områdene selv, har rapporten et fokus på de menneskene som i dag bor i Groruddalen, og et videre arbeid må følge deres observerbare levekår fram til etter at satsningen er gjennomført, uavhengig av om disse personene fortsatt bor i de fem bydelene som er omfattet av satsningen. Som et grunnlag for en slik evalueringen vil denne publikasjonen være et viktig bidrag.

I første del av rapporten har vi en sammenligning av demografi, utdannings, arbeids og inntektsdata. hvor tall for bydelene gis samlet, i den andre delen av rapporten gjennomgåes mer detaljerte data for hver enkelt bydel. I tillegg gis det også tall for de 28 delbydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

SSB utarbeidet i 2007 "Innvandreres demografi og levekår i tolv kommuner i Norge", og denne rapporten kan sees på som en videreføring av de emner som ble tatt opp der. Rapporten kan også med fordel leses i sammenheng med den beskrivelsen av innvandreres demografi og levekår i SA 103/2008 "Innvandring og innvandrere i Norge 2008", som gir en nasjonal tilnærming til mange av de samme emnene som er behandlet i denne rapporten.

Flere i SSB har bidratt med til denne publikasjonen. Liv Hansen og Kristian Tronstad har laget figurer og kart, mens Gunnlaug Daugstad og Kristin Henriksen har lest og kommentert, en særlig takk rettes til Lars Østby for gode råd og innspill.

Prosjektstøtte : Oslo kommune

Om publikasjonen

Tittel

Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Ansvarlig

Vebjørn Aalandslid

Serie og -nummer

Rapporter 2009/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7604-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7603-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

83

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt